آئین نامه سیستم های اعلام حریق

آئین نامه سیستم های اعلام حریق

 

آئین نامه سیستم های اعلام حریق

 

 

 

 

 

آئین نامه سیستم های اعلام حریق

کلیـه مدارهـای سیسـتم اعلام حریـق بایـد مسـتقل از سـایر سیسـتم هـا کشـیده شـود و فقط در

مـواردی کـه بیـن مرکـز اعلام حریق و ایسـتگاه آتش نشـانی ارتباط وجـود دارد ، می توان از مدارهای سیسـتم

تلفـن بـرای ایـن منظـور اسـتفاده کـرد . کلیـه مقررات شـرکت تلفـن در این مـورد باید رعایت شـود .

در سـاختمان هایـی کـه بـه سیسـتم اعلام حریـق مجهـز می شـوند ، علاوه بر محل هـای نصب

انـواع دتکتورهـا بـر حسـب ضـرورت ، در محـل های زیـر باید دتکتورمناسـب( دودی یـا حرارتی ) نصب شـود :

 

الف.  اتاق های ترانسفورماتور ، اتاق های تابلوها (اتاق های برق)

ب.  اتاق های مربوط به تأسیسات مکانیکی ؛

ج.  موتورخانه آسانسور و چاه آسانسور؛

د. کریدورها و راه پله ها 

هـ.  اتاق مرکز تلفن و سیستم های جریان ضعیف ؛

آئین نامه سیستم های اعلام حریق

 

وسـائل صوتـی اعلام حریـق( آژیـر ، بـوق ، زنـگ و نظایـر آن بایـد) از انواعـی باشـند و نیـز محل

نصـب آنهـا در فضاهـای عمومـی سـاختمان باید به نحـوی انتخاب شـود که هنگام بـروز حریق ، صـدای آنها به

سـهولت در دورترین نقاط سـاختمان قابل شـنیدن باشـد.

 

الزامات بناها در اجراء سیستم اعلام حریق:آئین نامه سیستم های اعلام حریق

1) کلیه بناهاي مسکونی با زیر بناي بیش از 1000 متر مربع زیربنا و یا پنج سقف ( از شالوده ساختمان )

ملزم به اجراء سیستم اعلام حریق اتومات می باشند .

2)کلیه بناها با کاربري هاي آموزشی ،اداري ، تجاري، خدمات عمومی ، خدمات درمـانی ، بیمارسـتانی و

مراکز تجمعی مانند، مساجد ، سینماها ، آمفی تاتر ها ، رستوران ها ، کتابخانـه هـا و نظـایر آن ملـزم بـه

اجراء سیستم اعلام حریق اتومات می باشند.آئین نامه سیستم های اعلام حریق

3)ساختمان هاي مسکونی با بیش از ده هزار متر مربع زیر بنـا و یـا بیشـتر از ده سـقف ( از روي شـالوده

ساختمان ) باید از سیستم هاي اعلام حریق آدرس پذیر استفاده نمایند .

4 )ساختمان ها با کاربري غیر مسکونی با بیش از 5000 متر مربع زیر بنا و یـا بیشـتر از ده سـقف از روي

شالوده ساختمان باید از سیستم هاي اعلام حریق آدرس پذیر استفاده نمایند.

5)در ساختمانها و بناهایی که اجراي سیستم اعـلام حریـق اتومـات اجبـاري اسـت کلیـه فضـاها بـه اسـتثناء

سرویس بهداشتی ( حمام ، دستشویی ) و فضاهاي کوچکتر از یک متر مربـع بایـد تحـت پوشـش ردیـاب

هاي سیستم اعلام حریق اتومات قرار گیرد.آئین نامه سیستم های اعلام حریق

توجه :

1-اجراي سیستم اعلام حریق اتومات در ساختمانها و بناهاي مسکونی کمتر از 1000 متر مربع زیربنـا و یـا

کمتراز 5 سقف اختیاري بوده ولی توصیه می گردد این بناها به لحاظ تـامین شـرایط ایمنـی و حفاظـت از

جان و سرمایه شهروندان ، نسـبت بـه اجـراي سیسـتمهاي هشـداردهنده حریـق ماننـد شسـتی ، آژیـر و

ردیاب هاي حریق ( حداقل از نوع موضعی) با قابلیت احساس دود و نشت گاز اقدام نمایند .

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 × = 36