آشنایی با انواع کلید ها و ساختمان آنها 

آشنایی با انواع کلید ها و ساختمان آنها 

 

آشنایی با انواع کلید ها

 

 

آشنایی با انواع کلید ها

اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎرى و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ،

از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎدى دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻠﻴﺪى

اﺟﺰاى اﺻﻠﻰ را داراﺳﺖ.  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻳﮏ کلید ساخته شده از:

 

1ــ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک

2ــ دﺳﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ

3ــ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎى اﺗﺼﺎل ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ

4ــ ﺷﺎﺳﻰ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت

5ــ ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ .

آشنایی با انواع کلید ها

آشنایی با انواع کلید ها

 

ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰاى ﮐﻠﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﻰ را در ﮐﻠﻴﺪﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .

اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و

ﺗﻨﺶ ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻧﻮع ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﺑﺎر  در ﻃﻮل

زﻣﺎن، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اى  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ

ﺧﺎص و ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﺷﮑﻞ آن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى

وﻳﮋه اى ﻧﻴﺎز دارد.

 

اﻧﻮاع ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎى ﺳﺎده:

از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻫﺮﻣﻰ، ﻏﻠﺘﮑﻰ و زﺑﺎﻧﻪ اى ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ .

در زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺮ ﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻠﻴﺪ اﻫﺮﻣﻰ اﻳﻦآشنایی با انواع کلید ها

ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ داراى اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﻓﺎز، دو ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎزﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ، ﻧﻴﺮو ﺑﻪ

وﺳﻴﻠﻪ ى ﻳﮏ اﻫﺮم ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻠﻴﺪ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ

ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .از اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﻣﺪارﻫﺎى ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻢ

« ﮐﻠﻴﺪ ﮐﺎردى » ﻳﺎ « ﮐﻠﻴﺪ ﭼﺎﻗﻮﻳﻰ » اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .

در ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﻓﻴﻮز ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﻴﺪ ﻏﻠﺘﮑﻰ:

اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪاز ﻳﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ى ﻋﺎﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮرى

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﺘﮏ دوران ﻣﻰ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮ روى اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻮارﻫﺎى ﻫﺎدى اى

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ   اﺳﺘﻮاﻧﻪ( ﺣﻮل ﻣﺤﻮر آن) ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺘﻰ

را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻳﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ . اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻓﺮو

رﻓﺘﻪ ى اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺟﻠﻮى ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﮐﻠﻴﺪ

و اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﺑﺮآﻣﺪه در ﺟﻠﻮى ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺣﺎﻟﺖ

وﺻﻞ ﮐﻠﻴﺪ اﺗﻔﺎق ﻣـﻰ اﻓﺘﺪ . ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎس زﻳﺎد ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ

ﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ؛ از اﻳﻦ رو، اﻣﺮوزه از آن ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺘﻔـﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.آشنایی با انواع کلید ها

 

کلید زبانه ای:

اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى زﺑﺎﻧﻪ اى، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎى زﻳﺎد آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖآشنایی با انواع کلید ها

ﺑﻪ دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ى ﺑﻴﺶ ﺗﺮى ﻣﻰ ﺷﻮد.(ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﻏﻠﺘﮑﻰ

ﻋﻤﺮ زﻳﺎدﺗﺮى دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺪ اﻫﺮﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺶ ﺗﺮى را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ).

ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎى در اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎدى و ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ را ﻃﻮرى

ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪ

ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮرﺧﻮد، زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮود .زﺑﺎﻧﻪ ى ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺘﺤﺮک ﭘﻼﺗﻴﻦ را ﺑﻪ

ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺖ، وﺻﻞ ﻳﺎ از آن ﻫﺎ ﺟﺪا ﻗﻄﻊ ﻣـﻰ ﮐﻨﺪ . ﮐﻠﻴﺪ زﺑﺎﻧـﻪ اى ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎى

ﺗﻮﮐﺎر و روﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .در  ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ « ﮐﻠﻴﺪ ﺳﻠﮑﺘﻮر »ﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

در ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى زﺑﺎﻧﻪ اى، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻠﻰ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﺎرج ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﭻ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى

ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ ﻣﺴﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ.آشنایی با انواع کلید ها

 

کاربرد کلید های دستی:

آشنایی با انواع کلید ها

اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى زﻳﺮ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ:

۱ــ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺳﺎده ى ﻣﺪار و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ؛

۲ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ (ﺳﺘﺎره، ﻣﺜﻠﺚ)

۳ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ(ﭼﭗ ﮔﺮد، راﺳﺖ ﮔﺮد)

۴ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ(ﮐﻨﺪ، ﺗﻨﺪ )

۵ ــ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق(ﭼﭗ ﮔﺮد، راﺳﺖ ﮔﺮد، ﺳﺘﺎره، ﻣﺜﻠﺚ ).

۶ ــ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎى ﻓﺎز(ﮐﻠﻴﺪ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ )

در ﺑﺎزار ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى دﻳﮕﺮى وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎرف ﺧﺎص ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 4 = 12