انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

انتخاب نورافکن و نکاتی

Home image 300x146 - انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

 

در انتخاب نورافکن باید به نکات زیر دقت کرد:

1 -در انتخاب نورافکن باید به نوع پایۀ لامپ دقت کرد. مثال اگر نورافکنی دارای لامپ مدادی است،

فقط همین نوع لامپ می تواند به این نوع نورافکن بسته شود. شکل 10-2 دو نوع پایه را نشان

می دهد.

انتخاب نورافکن و نکاتی

شکل11-2 شمارۀ استاندارد پایه های لامپ ها را نشان می دهد.

 

انتخاب نورافکن و نکاتی

انتخاب نورافکن و نکاتی

2 -برخی از نورافکن ها برای روشــنایی های طولانی در شــب در نظر گرفته می شوند اما امروزه

بعضی نورافکن ها دارایقطعه ای به نام چشــمی هســتند.این نوع نورافکن ها برای یک محل خاص

و همزمان با ورود فرد به محل روشن می شوند .بعد از زمان مشخصی نیز خاموش می شوند.

انتخاب نورافکن و نکاتی

3 -در انتخــاب نورافکــن باید به درجۀ حفاظت آن در برابر نفوذ آب و گــرد و غبار نیز توجه کرد. معمولاً

نورافکن ها در فضاهای باز، که ممکن اســت ســایبان نداشته باشند، نصب می شــوند.

بنابراین باید نورافکن با درجۀ حفاظت مناسب برایاین محیط ها انتخاب شــود. نورافکن با درجۀ حفاظت

بالا حتی می تواند در آب غوطه ور شــود، بدون آنکه آب به لوازم مدارجانبی یا فضای لامپ نفوذ کند.در

(شکل 13-2 ،)دو نمونه نورافکن نشان داده شده که در هر کدام یک نوار لاستیکی برایجلوگیری از نفوذ

آب هنگام پاشیده شدن به سمت نورافکن بین در و بدنه قرار گرفته است.

 

Untitled 220 300x100 - انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

 

برای نشان دادن اینکه یک وسیله تا چه حد در برابر نفوذ آب و گرد و غبار محافظت شده است

از حروف IP ،به معنایحفاظت بین المللی اســتفاده می کنند و درجۀ این حفاظت را با دو عدد

یک رقمی در کنار هم نشــان می دهند.عدد اول ازسمت راست نشان دهندۀ حفاظت وسیله

در برابر نفوذ آب و عدد سمت چپ حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار است. هر چه این اعداد بزرگ تر

باشند نشان دهندۀ حفاظت بیشتر است.شناسایی اعداد از جداول 1-2 و 2-2 انجام می شود.

 

Untitled 216 257x300 - انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

 

انتخاب نورافکن و نکاتی

(شکل 14-2 )نمونه ای از این حفاظت را که بر روی نورافکن نوشته شده است، نشان می دهد.

 

Untitled 217 300x236 - انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

 

در انتخاب نورافکن، به امکانات نصب در محل باید دقت کرد، مثال نورافکن در حالت دیواری بهتر است یا سقفی. تعداد

و نوع پیچ و نوع پایۀ آن چگونه است. ابعاد و اندازه های آن چقدر است. آیا لوازم جانبی در آن جای می گیرد . وزن تقریبی

آن چقدر خواهد بود. برای این منظور باید در حین انتخاب نورافکن کاتالوگ آن و کاتالوگ لامپ آن را مطالعه کنید و به

نوشته ها و تصاویر بر روی کاتالوگ و یا کارتن آن دقت کنید . پس از اطمینان، نورافکن مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی

که به نکات و دستورالعمل هایی نوشته شده در کاتالوگ اهمیت دهید کار شما کمتر دچار مشکل خواهد شد.

(شکل15-2 ،)کاتالوگ یک شرکت سازندۀ نورافکن را، که مشخصات آن به فارسی نیز ترجمه شده است، نشان می دهد.

 

Untitled 219 300x282 - انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

 

در (شکل16-2 ،)نمونه ای دیگر از کاتالوگ های مربوط به چراغ ها و نوع لامپ به کار رفته در آن را نشان می دهد.

 

Untitled 218 182x300 - انتخاب نورافکن و نکاتی که باید توجه کرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 8 = 72