دربازکن صوتي  تصویری:لوله کشی و سیم کشی دربازکن

دربازکن صوتي  تصویری:لوله کشی و سیم کشی دربازکن

دربازکن صوتي  تصویری

 

دربازکن صوتي  تصویری

 

1ـ گوشـي دربازکـن در محـل مناسـبی از هـر واحد مسـکونی نزدیک ورودي واحد یا آشـپزخانه قـرار می گیردصوتي

الزم اسـت از محـل نصـب گوشـي ورودی اصلـی سـاختمان یعنـی محلـی کـه بعـدا قوطـی پنـل آنجـا قـرار

می گیـرد، لولـه ای مسـتقيم بـرده و نصب شـود.

الـف)گوشـی دربازکن هـای تصویـری کـه دوشـاخه برقـی دارنـد. در نزدیکـی محـل نصـب گوشـی، در واحـدصوتي

مسـکونی بایـد تغذیـه برقـی در نظـر گرفـت.

ب) در صورتـی کـه گوشـی واحـد تـا آشـپزخانه فاصلـه زیادی پیـدا  کرده اسـت در صـورت پیش  بینی  گوشـیِصوتي

اضافـی، تحـت عنـوان اینتـرکام، لوله مربوط به آن گوشـی واحد تا آشـپزخانه ( محل گوشـی اینتـرکام ) را نصب درصوتي

نماییـد تـا بعـدا صـورت نیاز به گوشـی اینتـرکام مجبور به سیم کشـی روکار نشـوید.

2ـ براي تغذيه پنل يك خط تغذيه از برق مشترك ساختمان در نظر بگيريد.

3ـ لولـه ای نصـب کنیـد کـه قوطـی پنـل را بـه دسـتگیره درب و محـل قـرار گرفتن زنجیـر قفـل درب بازکن

مرتبـط کند.

    سیم کشی در بازکن صوتي یا تصویری:دربازکن صوتی یا تصویری

بـا توجـه بـه بندهـای بـالا بـرای ایـن منظور بایـد از کابـل 3 زوج برای لوله کشـی در بنـد 1 ،برای بنـد 2 کابل

دو زوج و بـرای بنـد 3 از سـیم یـا کابـل دو رشـته با مقطـع 5/1 یا 5/2 اسـتفاده کرد.

سيم بندي پنل صوتي:دربازکن صوتی یا تصویری

مـدار مکالمـه و مـدار خبر:دربازکن صوتی یا تصویری

هر پنـل صوتي از یک مـدار مکالمه و یک مدار خبر تشـکیل شـده اسـت مطابق شـکل 20 ،ایـن مـدارصوتي

سـاده بـه تنهایـی کارایـی لازم را نـدارد زیرا 1ـ با برداشـتن گوشـی و دهنی از سـر جای خـود مـدارصوتي

مکالمـه و خبر باید فعال شـود.

در صـورت توسـعه مـدار و وجـود واحدهـای دیگـر بایـد با برداشـتن گوشـی امکان شـنود مکالمـات واحدهای صوتي

دیگـر میسـر نباشـد. ایـن خواسـته در پنل هـای صوتـی قدیميبـا کلیدهـا و به صـورت الکترومکانیکـی انجـام صوتي

مي شـد امـا امروزه ایـن وسـایل کاملاً الکترونیکـی شـده اند و هنـگام نصب و سیم کشـی فقـط بـا ترمینال هایی

روبـه رو هسـتیم کـه آنهـا را سیم کشـی مي کنیـم (شـكل ۲۰).

دربازکن صوتي  تصویری

اتصالات پنل:

A : خروجي صدا از پنل به گوشي                  A : ورودي صدا از پنل به گوشي
B : ورودي صدا از گوشي به پنل                    B : خروجي صدا از گوشي به پنل
C : سيم مشترك                                       D: خروجي صداي زنگ
C : سيم مشترك                                  E و F: دوسر كليد در بازكن
D : ورودي صداي زنگ
+ وـ :ورودي تغذيه 12 ولتي

به نكات زير در سيم كشي دربازکن توجه كنيد:

در تمام پنل هاي صوتي و تصويري، در صورت استفاده از بيش از دو ماژول، براي روشن كردن لامپ هاي پشت

پنل هاي بعدي از تغذيه كمكي باید استفاده كرد.

براي اتصال قفل دربازكن، از سيم هاي افشان 5/1 یا 5/2 استفاده كنيد تا به مرور زمان شكسته و قطع نشود.

هـر چنـد شـرکت های سـازنده دربازکـن صوتي یـا تصویـری یـک مسـیر را بـرای سـیم کشـی در کاتالـوگ وسـایل خـود،

ماننـد شـكل ۲۱ ارائـه می دهنـد.

امـاهنـگام نصـب، بـراي عیب یابی بهتـر برای هـر واحـد مسـکونی مسـیر سـیم کشـی و لوله گـذاری مسـتقل و مجـزا

در نظـرگرفتـه شـده اسـت و بهتـر اسـت مطابـق شـكل زيـر اجـرا شـود.

دربازکن صوتي  تصویری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 2 = 14