رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) وکاربرد آن

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) وکاربرد آن

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل )

 

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل )

 

 

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات و ﺧﻄﺎﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد .

ﻳﮑﻰ از راه ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ، اﺳﺘﻔﺎده از بی متال و رﻟﻪ ى

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ اﺳﺖ . رﻟﻪ ، ﻣﻮﺗﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر (ﺑﺎر زﻳﺎد )ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .

اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن از دو ﻓﻠﺰ، ﮐﻪ داراى ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻃﻮﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل )

اﻳﻦ دو ﻓﻠﺰ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮم، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى ﻏﻠﺘﮏ ﭘﺮس و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺗﮑﻪ دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .

اﻳﻦ دو ﻓﻠﺰ ﻳﮏ ﺑﻰ ﻣﺘﺎل را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ . در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن، ﻫﺮ دو ﻓﻠﺰ ﮔﺮم و ﻃﻮل

آن ﻫﺎ زﻳﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭼﻮن ازدﻳﺎد ﻃﻮل ﻳﮑﻰ از ﻓﻠﺰات ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮى اﺳﺖ، از اﻳﻦ رورﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ

دو ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى اﻫﺮم ﻫﺎﻳﻰ

ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺪار را ﻗﻄﻊ ﻳﺎ وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ازﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻰ ﻣﺘﺎل در

ﻓﻴﻮزﻫﺎ، رﻟﻪ ﻫﺎى ،ﺑﻰ ﻣﺘﺎﻟﻰ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. 

توجه:رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ

 رﻟﻪ ى ﺑﺎر زﻳﺎد( ﺑﻰ ﻣﺘﺎل )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر از۱۰ ﺗﺎ۱/۰۵ ﺑﺮ اﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن

ﻧﺎﻣﻰ، ﻣﻮﺗﻮر را ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ ى ﺳﻪ ﻓﺎز آن رﻟـﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ از ﺳﻪ ﭘﻞ ﻗﺪرت ﺑﺮاى

ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻰﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه و داراى دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ :ﻳﮑﻰ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ

ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ ىﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر و دﻳﮕﺮى ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺑﺎز ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺮاى اﻃﻼع دادن از ﺧﻄﺎى ﺣﺎﺻدر ﻣﺪار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود .ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ رﻟﻪ ﻫﺎ ﮐﻠﻴﺪى

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى دو ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻰ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻰ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ رﻟﻪ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اّول ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ، رﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪتزﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ

ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎز ﻣﻰ ﮔﺮدد . 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 × 1 =