نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

 

يكي از مهمترين مزاياي واي فاي سادگي آن است.در بسياري از لپ تاپ هاي

جديد يك كارت واي فاي قرار دارد و در بيشتر موارد نيازي نيست تا شما براي

شروع استفاده از واي فاي كاري انجام دهيد .همچنين اضافه كردن كارت به

لپ تاب هاي قديمي تر يا يك كامپيوتر روميزي بسيار آسان است .

Hotspot يك نقطه ارتباطي براي شبكه واي فاي است. Hotspot   يك جعبه

كوچك است كه حاوي يك كارت 11/802 است و مي تواند به طور همزمان با

بيشتر از صد كارت 11/802 ارتباط بر قرار كند .در حال حاضر تعداد بسيار زيادي

از اين نقاط ارتباطي واي فاي در مكان هاي عمومي مانند رستوران ها وهتل ها

و كتابخانه ها و فرودگاه ها وجود دارد شما همچنين مي توانيد يك Hotspot  در

منزلتان ايجاد كنيد.

در ماشين هاي جديد يك كارت11/802 به طور خودكار به يك 11hotsopt /802 متصل

مي شود و ارتباط با شبكه برقرار مي شود. به محض اينكه شما كامپيوترتان را روشن

كنيد به شبكه متصل مي شويد و شما مي توانيد اي ميل خودتان را چك كنيد  و با

اينترنت كاركنيد.در تجهيزات11/802 قديمي خصوصيت جستجوي خوكار  وجود ندارد.

در اين حالت شما بايد يك لغت كه SSID ناميده مي شود (معمولا يك كلمه كوتاه

حداكثر با 10 كلمه)و شماره كانال كه عدد صحيحي بين صفر و يازدهاست را بيابدو

اين دو را تايپ كند.در مدل هاي جديدتر كه به طور خوكار عمل مي كنند اين دو بخش

اطلاعات از سيگنال هاي راديويي توليد شده توسطhotsopt گرفته مي شودو براي شما

نمايش داده مي شود.

wifi hotspots 100600041 gallery 300x201 - نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

IEEE 2-6  11 . 802: نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

امروزه با بهبود عملكرد، كارايی و عوامل امنيتی، شبكه‌های بی‌سيم به شكل قابل

توجهی در حال رشد و گسترش هستند و استاندارد IEEE 802.11 استاندارد بنيادی

است كه شبكه‌های بی‌سيم بر مبنای آن طراحی و پياده سازی می‌شوند.

802.11 از استانداردهاي پياده سازي شبكه هاي بيسيم مي باشد كه توسط IEEE ارائه

شده است. اين استاندارد شبيه استاندارد 802.3  روي Ethernet نودهاي شبكه بيسم

نيز توسط آدرس MAC  حك شده روي كارت هاي شبكه آدرس دهي مي شوند. اگر چه

802.11  از سيم به عنوان رسانه در لايه 1 استفاده نمي كند و نودها در استاندارد فوق

به صورت بيسيم و در دامنه اي كه توسط دستگاهاي بيسيم تعريف مي شوند با يكديگر

تبادل اطلاعات مي نمايند.

نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

استاندارد 1997، پهنای باند 2Mbps را تعريف می‌كند با اين ويژگی كه در شرايط نامساعد

و محيط‌های دارای اغتشاش (نويز) اين پهنای باند می‌تواند به مقدار 1Mbps كاهش يابد.

روش تلفيق يا مدولاسيون در اين پهنای باند روش DSSS است. بر اساس اين استاندارد

پهنای باند 1 Mbps با استفاده از روش مدولاسيون FHSS نيز قابل دستيابی است و در

محيط‌های عاری از اغتشاش (نويز) پهنای باند 2 Mbpsنيز قابل استفاده است. هر دو

روش مدولاسيون در محدوده باند راديويی 2.4 GHz عمل می‌كنند. يكی از نكات جالب

توجه در خصوص اين استاندارد استفاده از رسانه مادون قرمز علاوه بر مدولاسيون‌های

راديويی DSSS و FHSS به عنوان رسانهانتقال است. ولی كاربرد اين رسانه با توجه به

محدوديت حوزه عملياتی آن نسبتاً محدود و نادر است. گروه كاری 802.11 به زير گروه‌های

متعددی تقسيم می‌شود. شكل‌های 1-1 و 1-2 گروه‌های كاری فعال در فرآيند استاندارد

سازی را نشان می‌دهد. برخی از مهم‌ترين زير گروه‌ها به قرار زير است:

نحوی وصل شدن Wifi به کامپیوتر

– 802.11D: Additional Regulatory Domains
– 802.11E: Quality of Service )QoS)
– 802.11F: Inter-Access Point Protocol )IAPP)
– 802.11G: Higher Data Rates at 2.4 GHz
– 802.11H: Dynamic Channel Selection and Transmission Power Control
– 802.11i: Authentication and Security

 

كميته 802.11e كميته‌ای است كه سعی دارد قابليت QoS اِتـِرنت را در محيط شبكه‌های

بی‌سيم ارائه كند. توجه داشته باشيد كه فعاليت‌های اين گروه تمام گونه‌های 802.11

شامل a، b، و g را در بر دارد. اين كميته در نظر دارد كه ارتباط كيفيت سرويس سيمی يا

Ethernet QoS را به دنيای بی‌سيم بياورد.

كميته 802.11g كميته‌ای است كه با عنوان 802.11 توسعه يافته نيز شناخته می‌شود.

اين كميته در نظر دارد نرخ ارسال داده‌ها در باند فركانسی ISM را افزايش دهد. باند

فركانسی ISM يا باند فركانسی صنعتی، پژوهشی، و پزشكی، يك باند فركانسی بدون

مجوز است. استفاده از اين باند فركانسی كه در محدوده 2400 مگاهرتز تا 2483.5

مگاهرتز قرار دارد، بر اساس مقررات FCC در كاربردهای تشعشع راديويی نيازی به

مجوز ندارد. استاندارد 802.11g تا كنون نهايی نشده است و مهم‌ترين علت آن رقابت شديد

ميان تكنيك‌های مدولاسيون است. اعضاء اين كميته و سازندگان تراشه توافق كرده‌اند كه

از تكنيك تسهيم OFDM استفاده نمايند ولی با اين وجود روش PBCC نيز می‌تواند به عنوان

يك روش جايگزين و رقيب مطرح باشد.

كميته 802.11h مسئول تهيه استانداردهای يكنواخت و يكپارچه برای توان مصرفی و نيز

توان امواج ارسالی توسط فرستنده‌های مبتنی بر 802.11 است.

فعاليت دو كميته 802.11i و 802.11x در ابتدا برروی سيستم‌های مبتنی بر 802.11b

تمركز داشت. اين دو كميته مسئول تهيه پروتكل‌های جديد امنيت هستند. استاندارد

اوليه از الگوريتمی موسوم به WEP استفاده می‌كند كه در آن دو ساختار كليد رمز نگاری

به طول 40 و 128 بيت وجود دارد. WEP مشخصاً يك روش رمزنگاری است كه از الگوريتم RC4

برای رمزنگاری فريم‌ها استفاده می‌كند. فعاليت اين كميته در راستای بهبود مسائل امنيتی

شبكه‌های محلی بی‌سيم است.

شكل 11-2- گروه‌های كاری لايه فيزيكی

شكل12-2- گروه‌های كاری لايه دسترسی به رسانه

اين استاندارد لايه‌های كنترل دسترسی به رسانه (MAC) و لايه فيزيكی (PHY) در يك شبكه

محلی با اتصال بی‌سيم را دربردارد. شكل 1-3 جايگاه استاندارد 802.11 را در مقايسه با مدل

مرجع نشان می‌دهد.

شكل 13-2- مقايسه مدل مرجعOSI و استاندارد 802.11

محيط‌های بی‌سيم دارای خصوصيات و ويژگی‌های منحصر به فردی می‌باشند كه در مقايسه

با شبكه‌های محلی سيمی جايگاه خاصی را به اين گونه شبكه‌ها می‌بخشد. به طور مشخص

ويژگی‌های فيزيكی يك شبكه محلی بی‌سيم محدوديت‌های فاصله، افزايش نرخ خطا و كاهش

قابليت اطمينان رسانه، همبندی‌های پويا و متغير، تداخل امواج، و عدم وجود يك ارتباط قابل

اطمينان و پايدار در مقايسه با اتصال سيمی است. اين محدوديت‌ها، استاندارد شبكه‌های محلی

بی‌سيم را وا می‌دارد كه فرضيات خود را بر پايه يك ارتباط محلی و با بُرد كوتاه بنا نهد. پوشش‌های

جغرافيايی وسيع‌تر از طريق اتصال شبكه‌های محلی بی‌سيم كوچك برپا می‌شود كه در حكم

عناصر ساختمانی شبكه گسترده هستند. سيـّار بودن ايستگاه‌های كاری بی‌سيم نيز از ديگر

ويژگی‌های مهم شبكه‌های محلی بی‌سيم است. در حقيقت اگر در يك شبكه محلی بی‌سيم

ايستگاه‌های كاری قادر نباشند در يك محدودهعملياتی قابل قبول و همچنين ميان ساير شبكه‌های

بی‌سيم تحرك داشته باشد، استفاده از شبكه‌های محلی بی‌سيم توجيه كاربردی مناسبی نخواهد داشت.

از سوی ديگر به منظور حفظ سازگاری و توانايی تطابق و همكاری با ساير استانداردها، لايه دسترسی

به رسانه (MAC) در استاندارد 802.11 می‌بايست از ديد لايه‌های بالاتر مشابه يك شبكه محلی مبتنی

بر استاندارد 802 عمل كند. بدين خاطر لايه MAC در اين استاندارد مجبور است كه سيـّاربودن ايستگاه‌های

كاری را به گونه‌ای شفاف پوشش دهد كه از ديد لايه‌های بالاتر استاندارد اين سيـّاربودن احساس نشود.

اين نكته سبب می‌شود كه لايهMAC در اين استاندارد وظايفی را بر عهده بگيرد كه معمولاً توسط

لايه‌های بالاتر شبكه انجام می‌شوند. در واقع اين استاندارد لايه‌های فيزيكی و پيوند داده جديدی به مدل

مرجع OSI اضافه می‌كند و به طور مشخص لايه فيزيكی جديد از فركانس‌های راديويی به عنوان رسانه انتقال

بهره می‌برد. شكل1-4، جايگاه اين دو لايه در مدل مرجع OSI را در كنار ساير پروتكل‌های شبكه سازی نشان می‌دهد.

همانگونه كه در اين شكل مشاهده می‌شود وجود اين دولايه از ديد لايه‌های فوقانی شفاف است.

Wifi

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 6 = 48