هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی

هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی

 

 

e0000381 0001 238x300 - هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی

 

ریموت اندیکاتور :

هشدار دهنده های دیداری

یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـولاً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در یـک طبقـه ،

واحـدی کـه دچـار آتش سـوزی شـده را مشـخص میکند.

 

 

full l 801HL 300x250 - هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی

 

چشمک زن ( Strobe ):هشدار دهنده های دیداری

بـا توجـه امـکان حضـور افـراد ناشـنوا در یـک سـاختمان از این چـراغ هـا در راهروهـا و راه پله ها اسـتفاده

می شـود ایـن چـراغ هـا گاهی اوقـات به صورت یـک قطعه همـراه با آژیر سـاخته می شـوند. اتصـال آنها در

هـر دو صـورت ماننـد آژیرهـا در مـدار تابلوکنترل مرکزی اسـت.

 

 

هشدار دهنده های دیداری

 

 

رله خط (Line Relay):

ایـن رلـه شـامل ترمینـال تغذیـه و یـک کنتاکت می باشـد کـه می تواند بـه تغذیـه تابلو مرکـزی و کنتاکت

آن هـم شـیرهای سـوخت دسـتگاه های گرمایـش و یـا فـن هـای تهویـه را خامـوش کـرده ، و یـا درب های

خـروج اضطـراری را تحریـک کند .

 

هشدار دهنده های دیداری

 

بـا ایـن رلـه مـی توان دتکتورهـا و EOL را به شـکل دیگری در مدار سیسـتم اعلام حریق قـرار داد که به

سـیم کشـی چهـار سـیمه معروف اسـت در برخی از سیسـتم ها ایـن امکان رله خـط در آخرین

دتکتـور و یـا گاهـی در تابلو کنترل مرکزی دیده شـده اسـت .هشدار دهنده های دیداری

جدا کننده خط(Line Isolator):هشدار دهنده های دیداری

قطعاتـی هسـتند کـه در صـورت بـروز اتصال کوتاه در بخشـی از مدارآن بخش را جدا نموده و سـایر قسـمت ها

وظیفـه خـود را بدرسـتی انجام می دهند این وسـیله در مدارهـای حلقوی و آدرس پذیـر کاربرد دارد.

 

 

هشدار دهنده های دیداری

تکرار کننده(Repeater):

در صورتـی کـه نیـاز بـه عالئـم و نشـانگر هـای روی تابلو کنتـرل مرکزی در محلـی غیر از محل نصب شـده

حالتـی را تصـور کنیـد که اتـاق کنترلی برای سـاختمان در نظر گرفته شـده امـا تابلو کنترل

آن باشـد

 

هشدار دهنده های دیداری

 

 

مثلاً مرکـزی بـه دلایلـی در اتـاق نگهبانـی نصـب شـده باشـد. در روی تابلو کنتـرل مرکـزی

ترمینال هایـی برای اتصـال بـه تکـرار کننده در نظر گرفته شـده اسـت .

تلفن کننده(Auto Dialer):هشدار دهنده های دیداری

بـرای حفاظـت از امـوال لازم اسـت در اسـرع وقـت آتش نشـانی بایداز خطـر حریـق مطلع شـود برای این منظـور از تلفن کننده اسـتفاده

می شـود.

 

هشدار دهنده های دیداری

 

اسـتفاده اصلـی تلفـن کننده هـا در سیسـتم هـای اعلام سـرقت اسـت کـه در انـواع پیشـرفته تلفـن کننـده سـیمکارت هـم

داخـل آن نصـب می شـود.

تغذیه سیستم اعلام حریق:

بـرای تغذیـه الکتریکـی تابلـو کنتـرل مرکـزی باید مـدار( خط )جداگانـه ای کـه از بـرق اضطـراری نیز تأمین می شـود را در نظر

بگیریـم تـا در گام اول ، در حالـت عـادی ایـن تابلو از برق شـهرو گام دوم :بـا قطـع بـرق شـهر از بـرق UPS اسـتفاده کنـد و

در گام سـوم، تغذیـه بـرق تابلـو می توانـد توسـط باتـری داخلی دو عـدد باتری صـورت گیرد.باتـری داخلـی تابلـو معمولاً12

ولـت اسـت که با هم سـری شـده و ولتـاژ 24 ولـت DC حاصل می شـود.

هشدار دهنده های دیداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 × 1 =