کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها

 

 

کابل و سیم در سیستم اعلام

کابل و سیم در سیستم اعلام

 

کابل مسـير انتقال اطلاعات از آشـكار سـازها و شسـتي ها به تابلوي كنترل اسـت.

كابل شـامل دو سـیم به رنگ مشـکی و قرمـز اسـت.

fire alarm cable 300x89 - کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها

البتـه سـیم سـومی به عنـوان محافظ بـرای جلوگیـری از نویز هم در سیسـتم اسـتفاده

می شـود کـه معمـولاً در نقشـه ها از رسـم آن صرف نظـر می شـود.

fire 300x121 - کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها

در مـورد نحـوه صحیـح اتصـالات در زیرپیچ هادر سـیم کشـی حتماً توجـه کنید.

سیم کشـی اعلام حریـق بایـد بـرای مدارهـای هشـدار آژیرها از نـوع بصورت تـوکار انجام

مقـاوم در برابـر حریق باشـد این سـیم کشـی معمـولاً شـود و در مواقعـی کـه سیم کشـی

بصـورت روکار اسـت بایـد در لوله هایفـولادی و یـا داکت هـای مقـاوم در برابرحریق اجرا شـوند

در ایـن داکت ها کلیپس هایـی وجـود دارد کـه کابـل را محکـم نگه مـی دارنـد.

 

کابل و سیم در سیستم اعلام

 

گلند مقاوم در برابر حريق

 

کابل و سیم در سیستم اعلام

جعبه تقسیم مقاوم در برابر حریق

ارتفاع نصب شستی:کابل و سیم در سیستم اعلام

ارتفـاع نصب شسـتی اعلام حریـق درشـکل باید مشخص شـده باشد. شسـتی هـا بایـد نزدیـک درهـای خروجـی و

مسـیرهای فرار و درفاصلـه نشـان داده شـده نصب شـوند شسـتی های بـه کار رفتـه دریـک سـاختمان بهتر اسـت

از یـک مـدل و دارای شـکل واحـد و يـك شـكل باشـند.

 

 

اعلام حریق 300x146 - کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها

 

 

مگرآنکه به دلیـل وجـود بخـار و رطوبـت لازم باشد شسـتی ضـد آب کـه شـکلی متفـاوت اسـتفاده شـود .

حداکثـر فاصلـه پیمـوده شـده بوسـيله فـرد بـرای دسترسـی به یـک شسـتی اعلام حریـق  باید در نظر گرفت.

 

باید مشخص شـده باشد. شسـتی هـا بایـد نزدیـک درهـای خروجـی و

مسـیرهای فرار و درفاصلـه نشـان داده شـده نصب شـوند شسـتی های بـه کار رفتـه دریـک سـاختمان بهتر اسـت

از یـک مـدل و دارای شـکل واحـد و يـك شـكل باشـند.

از یـک مـدل و دارای شـکل واحـد و يـك شـكل باشـند.

ار و درفاصلـه نشـان داده شـده نصب شـوند شسـتی های بـه کار رفتـه دریـک سـاختمان بهتر اسـت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × = 6