ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی

 

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز

امروزه ادارات برق و شرکت هاي تولید کننده انرژي الکتریکی بدون استثناء جهت

انـدازه گیـري کـار بـاانــرژي الکتریکــی مــصرفی از وسـیله انـدازه گیــري انــرژي

الکتریکــی بــه نــام کنتــور اســتفاده مــیکنند.

کنتورهاي الکتریکی جهت اندازه گیري انـرژي الکتریکـی در جریـان تک فـاز و سـه

فـازه کـاربرد فراوانی دارند. در این قسمت به تحلیل و بررسی کنتور سه فازه و

طریقهنصب آن می پردازیم.

جهت اندازه گیري میزان توان مصرفی برحسب کیلو وات ساعت (kwh )در شـبکه هـاي

سـه سـیمه و چهار سیمه از ﮐﻨﺘﻮر هاي اکتیو سه فازه استفاده می گردد.

در اتصال کنتور هاي سـه فـازه سـه سـیمه و یـاچهار سیمه می توان از ترانس جریان و

ترانس ولتاژ استفاده کرده و با به طـور مـستقیم بـه شـبکه اتـصال داد. اگر ﮐﻨﺘﻮر سه فازه

را بدون واسطه و استفاده از ترانس ها جریان و ولتاژ به شـبکه متـصل نمـاییم نمـرانداز کنتور

نیز مستقیماً میزان کیلو وات ساعت مصرفی را به ما نشان می دهد.

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی

 

ولی اگر با توجه به ولتاژو یا جریان بالاي عبوري از شبکه از ترانس جریان و یا ولتاژ براي ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی

کنتورهایی کـه خوانـده شـده توسـط نمراتور کنتور را در ضریب تبدیل ترانس مربوطه ضرب

نماییم. تا بدین ترتیب کبلو وات سـاعت طـرف پریمر (اولیه) ترانس هاي جریـان و ولتـاژ خاصـل گـردد.

همچنـین در ایـن نکتـه شـایان توجـه اسـت کـه ﮐﻨﺘﻮر هایی که نیز ساخته شده اند که باید با

ترانس هاي جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه دیگر در هنگام قرائت عدد خوانده شده

در چنین کنتور هایی نیاز به ضرب نمودن آن در ضریب تبـدیل ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ

نیست و نمره انداز کنتور مستقیماً مقدار مقدار کبلو وات ساعت اولیـه ترانس هاي جریان و ولتاژ

را به ما نشان می دهد.

ﮐﻨﺘﻮر هایی نیز هستند که براي نصب به شبکه هاي با ولتاژ زیاد و جریان کم ساخته شده اند.

بنابراین تنها از مبدل یا ترانس ولتاژ استفاده کرده و در مدار آنها باید قرار داده شود.

و نمره انـداز چنـین ﮐﻨﺘﻮر هـاییمقدار کیلو وات ساعت طرف پریمر را به ما نشان می دهد.

در صورتی که در چنین کنتور هایی از مبدل جریان هم استفاده گردد می بایست عدد خوانده شده

از نمراتور آن را در ضریب تبـدیل مبـدل جریـانآن ضرب نمود تا مقدار واقعی بدست آید.

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز

نکته قابل توجه در هنگام نصب ﮐﻨﺘﻮر ها که همواره باید بـه مشخـصات و پـلاك مخـصوص آن توجـه نمود. 

اندازه کنتور نیز مستقیماً میزان کیلو وات ساعت مصرفی را به ما نشان می دهد. ولی اگر با توجه

به ولتاژو یا جریان بالاي عبوري از شبکه از ترانس جریان و یا ولتاژ براي کنتورهایی

کـه خوانـده شـده توسـط نمراتور ﮐﻨﺘﻮر را در ضریب تبدیل ترانس مربوطه ضرب نماییم.

تا بدین ترتیب کبلو وات سـاعت طـرف پریمر (اولیه) ترانس هاي جریـان و ولتـاژ خاصـل گـردد.

همچنـین در ایـن نکتـه شـایان توجـه اسـت کـه ﮐﻨﺘﻮر هایی که نیز ساخته شده اند که باید

با ترانس هاي جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه دیگر در هنگام قرائت عدد خوانده

شده در چنین ﮐﻨﺘﻮر هایی نیاز به ضرب نمودن آن در ضریب تبـدیلترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ

نیست و نمره انداز ﮐﻨﺘﻮر مستقیماً مقدار مقدار کبلو وات ساعت اولیـه ترانس هاي

جریان و ولتاژ را به ما نشان می دهد. ﮐﻨﺘﻮر هایی نیز هستند که براي نصب به شبکه هاي

با ولتاژ زیاد و جریان کم ساخته شده اند. بنابراین تنها از مبدل یا ترانس ولتاژ استفاده کرده

و در مدار آنها باید قرار داده شود. و نمره انـداز چنـین ﮐﻨﺘﻮر هـایی مقدار کیلو وات ساعت طرف

پریمر را به ما نشان می دهد. در صورتی که در چنین ﮐﻨﺘﻮر هایی از مبدل جریان هم استفاده

گردد می بایست عدد خوانده شده از نمراتور آن را در ضریب تبـدیل مبـدل جریـانآن ضرب نمود

تا مقدار واقعی بدست آید.نکته قابل توجه در هنگام نصب ﮐﻨﺘﻮر ها که همواره باید بـه مشخـصات

و پـلاك مخـصوص آن توجـه نمود.

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز

 

 

ﻃﺮز اﺗﺼﺎل ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎزه:

در ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻰ از ﮐﻨﺘﻮر درRI۲t ﺳﻪ ﻓﺎزه ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى اﻧﺮژى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ،

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻰ رﺳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز از دو ﮐﻨﺘﻮر ﻳﮏ ﻓﺎز، ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه

و ﻃﺮز اﺗﺼﺎل آن ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ وات ﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﻓﺎز اﺳﺖ .در ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز دو

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﻳﻤﻰ، ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺪاد دور ﺻﻔﺤﻪ ى آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻰ، ﻃﻮرى ﺗﻌﺒﻴﻪ

ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻫﺎ روى ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ى آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ اﺛﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ .

ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎى اﮐﺘﻴﻮ ﺳﻪ ﻓﺎز، اﻧﺮژى ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى

ﺳﻪ ﺳﻴﻢ و ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺼﺎل ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺳﻪ ﺳﻴﻢ ﻳﺎ

ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى

ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز راﮐﺘﻴﻮ:

در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى در ﺑﺎرﻫﺎى ﺳﻠﻔﻰ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، از ﮐﻨﺘﻮر راﮐﺘﻴﻮ اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻰ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ى ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﮐﻨﺘﻮر درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﻮر اﮐﺘﻴﻮ

اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮐﻨﺘﻮر اﮐﺘﻴﻮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژى را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﺪ .

در اﻳﻦ ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪار اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎى داﺧﻞ ﮐﻨﺘﻮر درﺟﻪ۹۰ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ وﻟﺘﺎژ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺟﺮﻳﺎن اﺧﺘﻼف ﻓﺎز اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار

ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ راﮐﺘﻴﻮ ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎى ﺳﻪ ﻓﺎز اﻳﻦ ﻋﻤﻞ

ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ى ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﺑﻨﺪى داﺧﻞ آن اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد .

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﻮز، در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪارﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻪ ﻓﺎزL۳ و L۲ ،L۱ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

t. - ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 8 =