ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت

شستی

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت

شستی‌های استاپ و استارت در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى

دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ، دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ وﺻﻞ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ( ﻗﻄﻊ )

و ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻗﻄﻊ را وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎرت (وﺻﻞ)

ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .

معمولاً برای فرمان وصل مدار از رنگ سبز شستی با کنتاکت باز استفاده می‌شود و

همچنین برای فرمان قطع مدار از رنگ قرمز و با کنتاکت بسته استفاده می‌شوند.

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت

ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ را در ﻳﮏ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ و اﺳﺘﺎرت

دوﺑﻞ ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ. ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﮐﻠﻴﺪى ﻣﻰ ﺗﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺳﻠﮑﺘﻮرﻫﺎى ﺳﻮﺋﻴﭽﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى

دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ، دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ وﺻﻞ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ( ﻗﻄﻊ )

و ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻗﻄﻊ را وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎرت (وﺻﻞ)

ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .

در صورتی که از فرمان قطع و وصل در یک شستی استفاده شود به عنوان شستی استارت

استوپ دوبل شناخته می‌شود.

شکل ۷ــ۴ تصاويرى از چند نمونه شستى و شکل ۸ ــ۴چند نمونه کليد سوئيچ را نشان مى دهد.

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت

شکل ۷ــ۴ــ چندنوع شستى استاپ و استارت

Untitled 3 300x126 - ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان

شکل ۸ــ۴ــ نماى چندنوع شستى سلکتورى و شستى قفل شونده

و ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻗﻄﻊ را وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎرت (وﺻﻞ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .در صورتی که از فرمان قطع و وصل در یک شستی استفاده شود به عنوان شستی استارتاستوپ دوبل شناخته می‌شود.شکل ۷ــ۴ تصاويرى از چند نمونه شستى و شکل ۸ ــ۴چند نمونه کليد سوئيچ را نشان مى دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × 1 =