تجهیزات تابلو برق:شستی های استاپ و استارت

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان

ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ، دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ وﺻﻞ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ( ﻗﻄﻊ )و ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﻳﮏ دو ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻗﻄﻊ را وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎرت (وﺻﻞ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ را در ﻳﮏ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ و اﺳﺘﺎرت دوﺑﻞ ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ. ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﮐﻠﻴﺪى ﻣﻰ ﺗﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺳﻠﮑﺘﻮرﻫﺎى ﺳﻮﺋﻴﭽﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 × 1 =