برق ساختمان:کنتور سه فاز

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز 

 

کنتور سه فازه

امروزه ادارات برق و شرکتهای تولید کننده انرژی الکتریکی بدون استثناء جهت انـدازه گیـری کـار بـاانــرژی الکتریکــی مــصرفی از وسـیله انـدازه گیــری انــرژی الکتریکــی بــه نــام کنتــور اســتفاده مــی
کنند.کنتورهای الکتریکی جهت اندازه گیری انـرژی الکتریکـی در جریـان تکفـاز و سـه فـازه کـاربردفراوانی دارند. در این قسمت به تحلیل و بررسی کنتور سه فازه و طریقه نصب آن می پردازیم.جهت اندازه گیری میزان توان مصرفی برحسب کیلو وات ساعت (kwh (در شـیکه هـای سـه سـیمه وچهار سیمه از کنتورهای اکتیو سه فازه استفاده می گردد. در اتصال کنتورهای سـه فـازه سـه سـیمه و یـا
چهار سیمه می توان از ترانس جریان و ترانس ولتاژ استفاده کرده و با به طـور مـستقیم بـه شـبکه اتـصالداد. اگر کنتور سه فازه را بدون واسطه و استفاده از ترانسها جریان و ولتاژ به شـبکه متـصل نمـاییم نمـرانداز کنتور نیز مستقیماً میزان کیلو وات ساعت مصرفی را به ما نشان می دهد. ولی اگر با توجه به ولتاژو یا جریان بالای عبوری از شبکه از ترانس جریان و یا ولتاژ برای کنتورهایی کـه خوانـده شـده توسـطنمراتورکنتور را در ضریب تبدیل ترانس مربوطه ضرب نماییم. تا بدین ترتیب کبلو وات سـاعت طـرفپریمر (اولیه) ترانسهای جریـان و ولتـاژ خاصـل گـردد. همچنـین در ایـن نکتـه شـایان توجـه اسـت کـه
کنتورهایی که نیز ساخته شده اند که باید با ترانسهای جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجهدیگر در هنگام قرائت عدد خوانده شده در چنین کنتورهایی نیاز به ضرب نمودن آن در ضریب تبـدیل
ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ نیست و نمره انداز کنتور مستقیماً مقدار مقدار کبلو وات ساعت اولیـهترانسهای جریان و ولتاژ را به ما نشان می دهد.
کنتورهایی نیز هستند که برای نصب به شبکه های با ولتاژ زیاد و جریان کم ساخته شده اند. بنابراین تنهااز مبدل یا ترانس ولتاژ استفاده کرده و در مدار آنها باید قرار داده شود. و نمره انـداز چنـین کنتورهـایی
مقدار کیلو وات ساعت طرف پریمر را به ما نشان می دهد. در صورتی که در چنین کنتورهایی از مبدلجریان هم استفاده گردد می بایست عدد خوانده شده از نمراتور آن را در ضریب تبـدیل مبـدل جریـان
آن ضرب نمود تا مقدار واقعی بدست آید.نکته قابل توجه در هنگام نصب کنتور ها که همواره باید بـه مشخـصات و پـلاک مخـصوص آن توجـهنمود. 

انداز کنتور نیز مستقیماً میزان کیلو وات ساعت مصرفی را به ما نشان می دهد. ولی اگر با توجه به ولتاژو یا جریان بالای عبوری از شبکه از ترانس جریان و یا ولتاژ برای کنتورهایی کـه خوانـده شـده توسـط
نمراتورکنتور را در ضریب تبدیل ترانس مربوطه ضرب نماییم. تا بدین ترتیب کبلو وات سـاعت طـرفپریمر (اولیه) ترانسهای جریـان و ولتـاژ خاصـل گـردد. همچنـین در ایـن نکتـه شـایان توجـه اسـت کـه
کنتورهایی که نیز ساخته شده اند که باید با ترانسهای جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجهدیگر در هنگام قرائت عدد خوانده شده در چنین کنتورهایی نیاز به ضرب نمودن آن در ضریب تبـدیل
ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ نیست و نمره انداز کنتور مستقیماً مقدار مقدار کبلو وات ساعت اولیـهترانسهای جریان و ولتاژ را به ما نشان می دهد.کنتورهایی نیز هستند که برای نصب به شبکه های با ولتاژ زیاد و جریان کم ساخته شده اند. بنابراین تنهااز مبدل یا ترانس ولتاژ استفاده کرده و در مدار آنها باید قرار داده شود. و نمره انـداز چنـین کنتورهـاییمقدار کیلو وات ساعت طرف پریمر را به ما نشان می دهد. در صورتی که در چنین کنتورهایی از مبدلجریان هم استفاده گردد می بایست عدد خوانده شده از نمراتور آن را در ضریب تبـدیل مبـدل جریـانآن ضرب نمود تا مقدار واقعی بدست آید.نکته قابل توجه در هنگام نصب کنتور ها که همواره باید بـه مشخـصات و پـلاک مخـصوص آن توجـه نمود.

 

 

 

 

ﻃﺮز اﺗﺼﺎل ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎزه:

در ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻰ از ﮐﻨﺘﻮر درRI۲t ﺳﻪ ﻓﺎزه ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى اﻧﺮژى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻰ رﺳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز از دو ﮐﻨﺘﻮر ﻳﮏ ﻓﺎز، ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه و ﻃﺮز اﺗﺼﺎل آن ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ وات ﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﻓﺎز اﺳﺖ .در ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز دو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ داﻳﻤﻰ، ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺪاد دور ﺻﻔﺤﻪ ى آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻰ، ﻃﻮرى ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻫﺎ روى ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ى آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ اﺛﺮ ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ .ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎى اﮐﺘﻴﻮ ﺳﻪ ﻓﺎز، اﻧﺮژى ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺳﻪ ﺳﻴﻢ و ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺼﺎل ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺳﻪ ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز راﮐﺘﻴﻮ:

در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى در ﺑﺎرﻫﺎى ﺳﻠﻔﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، از ﮐﻨﺘﻮر راﮐﺘﻴﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻰ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ى ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﮐﻨﺘﻮر درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﻮر اﮐﺘﻴﻮ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮐﻨﺘﻮر اﮐﺘﻴﻮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژى را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪار اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎى داﺧﻞ ﮐﻨﺘﻮر درﺟﻪ۹۰ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ وﻟﺘﺎژ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺟﺮﻳﺎن اﺧﺘﻼف ﻓﺎز اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ راﮐﺘﻴﻮ ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎى ﺳﻪ ﻓﺎز اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ى ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﺑﻨﺪى داﺧﻞ آن اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻴﻮز، در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪارﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻪ ﻓﺎزL۳ و L۲ ،L۱ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × = 50