اتصالات سیم و کابل

لوله فولادی برق:

لوله فولادی برق جزو لوله های فلزی است که در سیم کشی روکار استفاده می شود. لوله فولادی برق دارای انواع زیر است:

لوله سیاه:

لوله سیاه و متعلقات آن از ورق روغنی تهیه و رنگ آمیزی می شود. استفاده از این لوله ها در فضای سرپوشیده که خطر زنگ زدگی وجود نداشته باشد، مجاز است.

 لوله گالوانیزه سرد :

لوله گالوانیزه سرد و متعلقات آن، مقاوم در برابر زنگزدگیو خوردگی است. لوله گالوانیزه سرد قابل استفاده در زیرگچ است.

 

لوله گالوانیزه گرم:

لوله گالوانیزه گرم عمقی و متعلقات آن در بتن، و درفضای باز و محلهایی که خطر خوردگی لوله وجوددارد و یا استحکام مکانیکی زیاد موردنیاز است، استفاده می شود.

لوله فولادی قابل انعطاف:

 


لوله فولادی قابل انعطاف دارای پوششی از لاستیک است. از این لوله و متعلقات آن برای برق رسانی به موتورها یا ماشین آلات برقی که دارای لرزش هستنداستفاده می شودلوله فولادی برق در شاخه های سه متری و با ضخامت ورق ۹/۰ تا ۵/۱ میلی متر موجود است.لوله فولادی برق استاندارد به راحتی خم می شود و دربرابر ضربات مکانیکی، گرد و غبار و حیوانات مقاوم است.

متعلقات لوله های فولادی برق:

برای اتصال، انشعاب و خم در لوله ها، اتصالات خاصیبه کار میرود. لوله های فولادی برق باید مطابق استاندارد و رعایت اصول ایمنی انجام شود تا در مواقع زلزله و آتش سوزی خطر آفرین نباشد.

 

بست لوله فولادی برق:

بست لوله فوالدی برق برای نصب ثابت لوله بر روی دیوار یا سقف استفاده می شود.بست از جنس فولاد می باشد و به وسیله پیچ و رولپالاک مهار میشود. فاصله بین بستها نباید از ۴۰cm کمترو از ۱۰۰cm بیشتر باشد.

بست چنگالی لوله فولادی:

بست چنگالی توسط ریلهایی که بر روی دیوار یا سقف نصب شدهاند لوله رانگه میدارد.

ریل:

ریل برای نگهداری لولهها در کنار یکدیگر استفادهمیشود. ریل دارای شاخه های ۱ متر است.

 

رولپالاک:

رولپالاک جهت نصب تجهیزات برقی بر روی دیواراستفاده میشود. رولپالاک برای دیوارهای پیش ساخته،سفالی، سقف های کاذب و بتن مناسب است.رولپالاکها دارای دندانه هایی برای جلوگیری از چرخشدرون حفره و همچنین دارای دو زایده روی بدنه به منظوردرگیری بیشتر با دیواره های حفره است. لبه واشری بیرونی از فرورفتن رولپالک به داخل حفره جلوگیری می‌کند. رولپالاک دارای شکافی است که با ورود پیچ به  رولپالاک باز می شود.

 پیچ:

پیچ یک میلۀ استوانهای فلزی یا غیرفلزی است که روی محیط آن دندانه ایجادشده است.ازآنجاکه در حال حاضر تولید پیچ و مهره در کشور ما
بر اساس استانداردهای اروپایی است، از مشخصات پیچ بر اساس استاندارد DIN آلمان در طراحیها و نقشه هاباید استفاده نمود.برای شناخت پیچها به ۴ مشخصه نیازمندیم:

۱ـ قطر پیچ

۲ـ طول پیچ

۳ـ نوع سر(کله پیچ)

۴ـنوع دنده و گام پیچ

پیچها ازلحاظ ظاهری به دودسته تقسیم میشوند:

۱ـ پیچهای خودکار:

پیچهای خودکار در دو نوع تمام دنده و نیم دنده وجود دارد.پیچ تمام دنده برای سطوح فلزی و پیچ نیم دنده به همراهرولپالاک برای سطوح بتونی و دیوار و سنگ استفادهمیشود. برای سطوح چوبی استفاده از پیچهای نیم دندهو تمام دنده بدون استفاده از رولپالک معمول است.

۲ـ پیچهای غیر خودکار:

این نوع پیچها برای ثابت شدن نیاز به مهره دارند یا قطع های که مانند مهره باشدو بتواند کار مهره را انجام دهد.

معروفترین پیچ از این نوع را میتوان انواع پیچ های شش گوش ذکر کرد همچنین پیچ هایی دیگر مثل پیچ اتاقی، پیچ جوشی، پیچ استوانه، پیچ آلن و … را میشود نام برد .

معمولا این پیچها برای اتصال دادن قطعات در جایی که اتصال غیر دائمی موردنیاز باشد به کار می روند .

 

 

لوله گیر:

لوله گیر برای نگهداشتن لوله به منظور عملیات برش و حدیده کاری به کار میرود. لوله گیر دو فک آجدارثابت و متحرک دارد. با قراردادن لوله گیر بر سه پایهبه صورت سیار قابل استفاده میشود.

حدیده:

حدیده برای دنده کردن سر لوله های فولادی به کارمیرود. دنده کردن سر لوله را  حدیدهکاری گویندپس از حدیدهکاری میتوان لوله را به متعلقات آن اتصالداد. حدیده دارای دو نوع دستی و برقی است. درنوعدستی با نیروی دست و در نوع برقی با نیروی موتورالکتریکی عمل دنده صورت میگیرد. برای حدیده کاریباید متناسب با اندازه لوله، حدیده مناسب انتخاب شود.

لوله خم کن:

لوله خم کن برای خم کردن لولههای فوالدی به کارمیرود لوله خم کن دارای انواع زیر است:

۱ـ لوله خم‌کن دستی:

لوله خم کن دستی برای خم کردن لوله فولادی برق از نیروی دست استفادهمی کند.لوله خم کن دستی دارای لقمه است کهمتناسب با اندازه لوله انتخاب میشود. برای خم کردن لوله های فولادی برق حداکثر تا قطر۲۵mm از خم کن دستی استفاده میشود.برای خم کردن لوله های فولادی، ابتدا لقمۀ دستگاه خم کنو تکیه گاه آن را متناسب با قطر لوله انتخاب می‌کنیم.سپس لوله را داخل لولهخم‌کن قرار میدهیم.و با نیروییکنواخت دست، اهرم خم کن را بهطرف پایین می‌کشیمتا لوله بهاندازۀ زاویۀ موردنیاز خم شود. پسازآن اهرم رابالا برده و لولۀ خمشده را خارج می‌کنیم. شعاع داخلیانحنای لوله هایی که در کارگاه خم میشود، نباید از ۸ برابرقطر لوله کمتر باشد.

درصورتی‌که تعداد خم ها در مسیر لوله‌کشی بین دونقطه از چهار خم ۹۰ درجه( مجموعاً  چهار خم ۹۰ درجه )بیشتر گرددباید از جعبه کشش استفاده نمود.

لوله خم‌کن هیدرولیکی:

الف   خم کن هیدرولیکی دستی:

لوله خم‌کن هیدرولیکی دستی، جک هیدرولیکی استکه براساس فشار روغن‌ کار می‌کند. نیروی موردنیازجهت خم کردن لوله توسط دست به مخزن پمپروغن و اهرم جک منتقل میشود که آنهم از طریقپیستون به لقمۀ خم کن و سپس به لوله وارد میآید.برای خم کردنلولههای با قطر بیش از ۲۵ میلیمتر بایداز ماشین خم کن استفاده کرد.

ب   خم کن هیدرولیکی برقی :

در خم کن هیدرولیکی برقی نیروی مورد نیاز جهت حرکت پیستون در جک توسط یک موتور الکتریکی تأمین میشود.

لوله خم کن برقی:

لوله خم‌کن برقی از نیروی الکتروموتور برای خم کردن لوله های فولادی استفاده میشود. با قراردادن لوله در داخل شیار قطعۀ فرم دهنده        لوله خم‌کن برقی از نیرو ی الکتروموتور برای خم کردن لوله های فولادی استفاده میشود. با قراردادن لوله در داخل شیار قطعۀ فرم دهنده لقمه خم کن و روشن کردن الکتروموتور، اهرم به اندازۀتنظیم شده حرکت کرده و لوله را به دور قطعۀ فرم دهنده می چرخاند و خم میشود.

دریل شارژی:

دریل شارژی برای سوراخ کاری درون برق استفاده میشوددریل شارژی نیروی خود را از طریق باتری نیکل کادمیومی تأمین می‌کند. بیشینه سرعت دوران این دریلها ۱۲۰۰دور بر دقیقه است. این دریلها توانایی چرخش در دو جهت را دارند. با استفاده از این نوع دریل میتوان سوراخهایی
حداکثر با قطر ۱۰ میلیمتر ایجاد کرد.قسمتهای اصلی این دریلها عبارت اند از: موتور، سه نظام وتوان باالتر به معنای قدرت سوراخ‌کاری بالاتر
باتری. عموماًدریل است. دریل شارژی دارای سه حالت معمولی، چکشی و حالت پیچ گوشتی است. که از حالت پیچ گوشتی برای باز
و بستن پیچ استفاده میشود .برخی مدلها دارای چراغ نشانگر مقدار شارژ باتری میباشند.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × = 4