سیستم های حفاظتی نظارتی : تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

 

مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعلام حریق پیش می آید عبارتند از:

۱-منقضـی شـدن تاریـخ اسـتفاده از یـک دتکتـور شـکل مقابـل تاریـخ انقضـاء یـک دتکتـور را نشـان

میدهد .

در این صورت دتکتور باید عوض شود و پایه دتکتور هم ممکن است سازگار با دتکتور جدید نباشد.

 

۲ -گاهـی پیـش خواهـد آمـد کـه کاربـری یـک اتاق اتاقی بـه عنـوان آبدارخانـه به کار

تغییـر کـرده مثلاً گرفتـه مـی شـود طبعـا برای ایـن اتـاق بایـد دتکتور افزوده شـود.

 

۳-نصـب دتکتـور گازشـهری یـا منواکسـید کربـنگاهـی بـه عنـوان یـک قطعـه مسـتقل و گاهـی هـم

بـه شـکل افـزودن بـه یـک مـدار اعلام حریـق قبلی ممکـن اسـت در تعمیـرات و نگهـداری سـاختمان

مـورد درخواسـت باشـد.

آزمون های سیستم اعلام حریق:

ایـن آزمونهـا معمولاًحساسـیت عملکرد دتکتورها را می سـنجندو یکبـار در هنـگام نصـب

و یکسـال پس از نصب و بعـد از آن هر ۴سـال یکبار انجام می شـود .

روی آشـکار سـاز برچسـب تأییدهبـا تاریـخ زده مـی شـود.

fire alarm tester 229x300 - سیستم های حفاظتی نظارتی : تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × 1 =