سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندی سیستم های اعلام حریق

رسته بندی سیستم های اعلام حریق

 

سیسـتم هـای اعلام حریـق بـه منظـور حفاظـت از جـان مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

و امـوال آنهـا افـراد سیسـتم هـای محافـظ جـان بـابـر اسـاس اسـتانداردها

حـرف (L )وسیسـتم محافـظ امـوال با حرف (P )مشـخصمی شـود.

حفاظـت از امـوال در روش کلـی و جزیـی دارد نـوع P1 ،

حفاظت از کلیه قسـمت های سـاختمان توسـط سیسـتم اتوماتیـک بجـز اسـتثنا ها ونـوع P2 حفاظـت

از برخی فضاهای از پیش تعیین شـده توسـط سیسـتم اتوماتیک اسـت.

سیسـتم هـای دسـتی (غیر اتوماتیـک) M :

tabel 300x161 - سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندي سيستم هاي اعلام حريق

سیسـتم اعلام حریق دسـتی، نـوع M کـه در محل هـای مـورد نیاز راه روهـا فقـط بـا اسـتفاده از شسـتی

اعلام حریـق امـروزه در ندامتـگاه هـا و مراکـز بازپـروری هنـوز از سیسـتم M بـرای اعلام حریـق اسـتفاده

می شود.

2 300x178 - سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندي سيستم هاي اعلام حريق

سیستم های خودکار (اتوماتیک):

بر خالف سیسـتم های دسـتی، سیسـتم های اتوماتیک وابسـتگی کمتری به تشـخیص انســـان دارند.فعال شدن

تابلـو و بـه صـدا درآوردن آژیرهـای خطـر، تمـاس خـودکار با آتش نشـانی محلی ، فعال سـازی سیسـتم اطفاء

حریـق خـــودکار ، قفـل کـردن یـــا از حالـت قفـل خـارج کـردن درب هـای محـل هـای مختلف (مانند درب

خروجی هـای اضطـراری) همگـی از مواردی اسـت که می تواند بوسـیله سیســـتم های اعلام حریـــق اتوماتیک

انجـام شـــود.

سیستم های اتوماتیـک یکـی از انواع این سیسـتم نوع متعارف اسـت.

سیسـتم متعــارف (Conventional) :

سیسـتم های ردیابـی و اعلام حریـق متعارف که در اشـکال مختلف از سـال ها پیـش موجـود بـوده اسـت

اگرچـه تغییـرات کمـی در فنـاوری آن بوجـود آمـده ولـی طـرح و قابلیت اطمینـان بـه آن افزایـش

چشـم گیری داشـته اسـت.

اینگونـه سیسـتم ها صدها هزار سـاختمان مختلـف را طی سـالیان بسـیاری در سراسـر جهـان حفاظـت

نمـوده اسـت.

یـک سیسـتم اعلام حریق متعـارف اغلـب انتخاب طبیعـی بـرای اسـتفاده در سـاختمان های کوچـک و

مـواردی اسـت کـه محدودیت بودجـه وجـود دارد.

در یک سیسـتم اعلام حریـق متعـارف معمولـی مغـز متفکـر سیسـتم در تابلـوی مرکـز کنتـرل آن اسـتقرار دارد،

کـه علایـم را از آشکارسـازهای متعـارف یـا شسـتی های دسـتی در هـر منطقـه حریـق دریافـت نموده و به

وسـایل دیگـر ماننـد زنـگ اعلام حریـق یـا تجهیـزات راه دور منتقـل می نماید.

 

۱-در سیســـتم هـای متعـارف مســـیرهای سـیم کشـــی به صـورت شـــعاعی (رادیـــال) اسـت.یعنی کلیه

وسـایل یـا تجهیـزات تشـخیص و هشـدار حریـق فقـط بـه قطعـه بعـد از خـود بـرق رسـانی میکنـد و ادامـه

سیم کشی فقط از انتهای آن صورت می گیرد.

 

 

۲-تجهیزاتـی کـه متعـارف یعنـی به صورت بالا به وســـیله دو سـیم به هم وصل می شـوند. در ابتـدا به تابلوی

کنتـرل مرکـزی و ترمینال هـای ردیابـی یـا تشـخیص Z1و Z2وZ3و… آن متصـل خواهنـد شـد در برخی از انـواع

تابلـوی آژیرهـا هم بـه همیـن ترمینال ها وصل می شـوند.

 

۳٫-در صـورت بـروز حریـق علاوه بر روشـــن شـدن نشـانگرهای کوچـک منطقـه (زون) آتش ســـوزی، روی

تابلـــو مرکـزی، آژیرهایـی کـه به محـل مخصوص خـود روی تابلو یعنـی ترمینال های هشـدار متصـل خواهند

شـد نیـز بـه صـدا در می آیند.

نکته:

در سیسـتم هـای متعـارف برای تشـخیص سـریعتر حریق سیسـتم

را زون بندی مـی کنندگاهی بـه زون ،مدارنیـز مـی گوینـد ،هـر طبقه سـاختمان

تـا ۳۰۰ متـر مربع یک زون محسـوب می شـود .

در صورتی کـه کل بنای سـاخته شـده در یـک سـاختمان ۳۰۰ بیشـتر نباشدمـی تـوان

آن را یـک زون در نظـر گرفـتامـروزه از نظرسـیم کشـی دو نـوع زون بنـدی وجـود دارد تشـخیص

و هشـدار یعنی مـدار آژیرهاکه امروزه مسـتقل هسـتندرا نیـز زون بـه حسـاب می آورنـد

امـا هنـگام خریـدتجهیـزات اعلام حریـق ،تعـداد زون تابلـو اعلام حریـق،فقـط زون هـای تشـخیص

آن خواهدبـودایـن زون کـه بـا ترمینال هـای Z1و Z2وZ3و…روی تابلو نشـان داده می شـوند.

بـا ایـن حـال دو زون هشـدار روی تابلـو یکـی برای راهـرو و راه پله هاسـت و دیگـری را معمـولاً

همکـف و پارکینـگ در نظـر می گیرند.

سیستم نوع L4 (تشخیص اتوماتیک برای مسیر های فرار):

در طـرح دیگـری بنـام L4 بـرای سیسـتم هـای اعلام حریـق علاوه بـر شسـتی ها در مسـیرهای فـرار هم

دتکتـور قـرار در نظر گرفته شـده اسـت در محـل هایی که دارای راهروهای پر تردد هسـتند مثل نمایشـگاه

þهـای عرضـه محصـوالت از این سیسـتم اعلام حریق اسـتفاده می شـود.

5 300x181 - سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندي سيستم هاي اعلام حريق

سیسـتم نـوع L5 فضاهـای با خطـر حریـق بـالا:

در یک سیسـتم اعلام حریق دسـتی ازنـوع L5 علاوه بـر شسـتی ها فقـط درمحل هایـی کـه خیلـی پـر

خطـر هسـتند دتکتـور قـرار می گیرد.

از این سیسـتم در اماکنی مثـل پایانه هـای حمل و نقل اسـتفاده مـی شـود.

اتـاق هـای پرخطـر مثـل موتورخانـه ، اتـاق بـرق و سـرور کامپیوتـری از جمله محل هایی اسـت

کـه دتکتـور لازم دارند.

6 300x179 - سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندي سيستم هاي اعلام حريق

سیستم نوع L3 (تشخیص اتوماتیک برای مسیر های فرار و

اتاق های منتهی به مسیر فرار):

 

در کارهـای قبـل طـرح هایـی معرفی شـد L3 طـرح دیگری در سیسـتم های اعلام حریق اسـت کـه در آن

علاوه بـر راهروهـای فـرار در اتاق هایـی کـه منتهی به مسـیرهای فرار می شـوند نیـز دتکتور قرار مـی گیرد.

در سـاختمان هتـل هـا از ایـن طـرح اسـتفاده مـی شـود یعنی علاوه بر راه پلـه، راهروهـا و اتاق هایـی که به

آنهـا بـاز مـی شـوندیعنی داخل سـوئیت هـا و پذیرایـی نیز بایـد دتکتور نصب می شـود.

4 300x179 - سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندي سيستم هاي اعلام حريق

 

 

سیستم نوع L2(تشخیص اتوماتیک برای موتورخانه ها

واتاق های خواب):

طـرح L2 تقریبـا شـبیه نـوع L3 اسـت واتاق هـای پرخطـر مثـل موتورخانـه و اتـاق بـرق و… نیـز صرف نظر از

اینکـه در چـه کاربـری باشـند دتکتـور دارنـد.

3 300x181 - سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندي سيستم هاي اعلام حريق

برخی برای سـاختمان های مسـکونی طبـق ضوابط آتش نشـانی توصیـه بـه اجـرای طـرح L2 مـی کنند زیـرا یـک

مرحلـه قبـل از پذیرایی یعنـی اتاق هـای خواب هـم باید دتکتور داشـته باشـد.

 

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر:

ایـن نـوع سیسـتم اعلام حریـق به دو نـوع آدرس پذیـر و آدرس پذیـر آنالوگ هوشـمند تقسـیم بندی میشوند

در نـوع آدرس پذیـر سـاده دتکتورهـا و شسـتی هـا دارای آدرس منحصـر بفردی هسـتند کـه از طریق تابلو

کنتـرل مرکـزی قـادر بـه تعییـن و شناسـایی اسـت و مانند سیسـتم متعـارف دو مدار بـرای آژیرهـا در نظر

گرفتـه مـی شـود هر چند در این سیسـتم هـم دتکتورها عملکـرد رله ای دارنـد اما از مکانیسـم آدرس دهی

نیـز در پشـت خـود برخوردارنـد تابلـو کنترل مرکزی کـه دارای LCD می باشـد می تواند توسـط پیام های

متنـی دتکتور ها یا شسـتی هـا را بشناسد نـوع آدرس پذیـر آنالـوگ دتکتورهـا دارای

ریزپردازنـده ای هسـتند و عملکـرد رله ای ندارندو همواره فعال هسـتندو بطور پیوسـته پاسخگوی

سـیگنال ارسـالی از سـوی تابلـو کنتـرل مرکزی هسـتند.

علاوه بـر LCD روی تابلو بـرای کار نرم افـزار پشـتبانی را نیـز دارنـد کـه توسـط آن می تواند آدرسـی را که شناسـایی

شـده ویرایش و یا مشـخصات آن را تکمیـل کـردو از طرفـی مـی تـوان یـک یـا چنـد دتکتـور را

ابتـدا بصـورت مجـازی حـذف و سـیپس بصورت واقعـی از مدار خـارج کرد ارتباط اجـزای مختلف

سیسـتم آدرس پذیـر آنالـوگ مـی توانـد بصورت پروتـکل باز یا بسـته باشـد تجهیـزات پروتکل باز

بـا تجهیـزات تولیدات سـایر کارجانجات هم سـاز و هم خوانـی دارنـد و قابلیـت بـکار گیـری آنهـا

در یـک سیسـتم فراهـم اسـت امـا تجهیـزات پروتکل بسـته داراس سـاختار ارتباطـی خاصـی هسـتند

کـه ایـن امـکان بکارگیـری آنهـا همراه با سـایر محصـولات از بین مـی رود.

در سیسـتم هـای آدرس پذیـر مدارهـا دارای سـیم کشـی حلقوی هسـتند حداکثـر فضایی که یک

حلقـه مـی توانـد حفاظـت کنـد ده هـزار مترمربـع اسـت که تقریبـا معـادل پنج زون می باشـد.

 

سیستم نوع L1 (تشخیص اتوماتیک برای کلیه فضا ها):

در سیسـتم L1  همـه اتـاق هـا دارای دتکتـور هسـتند. طرح L1 بـرای بیمارسـتان ها

توصیـه مـی شـود.

در بیمارسـتان ها زمان بیشـتری هنـگام حریق بـرای تخلیه کلیـه افراد   از سـاختمان لازم

است.

سیسـتم هـای معرفـی شـده از L1تـا L5 از نـوع حفاظـت جان بودنـد و نوع طراحـی بر اسـاس تخلیه افراد

بـا توجـه بـه شـرایط محـل مورد بـود.

افزایـش تعـداد دتکتـور باعث تشـخیص سـریعتر آتـش در یک محل از سـاختمان مـی شـود.

تا فرصـت بیشـتری فراهم شـود و قبـل از گسـترش آتش افـراد سـاختمان را تخلیه کنند .

در یک سـاختمان اگـر همه اتاق هابـه جـز سـرویس هـای بهداشـتی و حمام دتکتور داشـته باشـند

طرحL1 اجرا شـده اسـت اگر فقـط راهرو وراه پلـه هـا تحـت پوشـش دتکتورهـا باشـند سیسـتم L4 خواهد

بـود و اگرعلاوه بـر آن بخشـی از اتاق های منتهـی بـه ورودی اصلـی واحـد نیـز دتکتور داشـته باشـند طـرح L3 خواهیم داشـت

و در طـرح L2 موارداسـتثناء و پر خطر دیده شـده است.

سیستم های اعلام حریق دیگری برای حفاظت از اموال نیز بکار گرفته می شوند .

در این حالت هدف از طرح نوع سیستم اعلام خبر به نیروهای آتش نشان است .

اگرماننـد طـرح L1 همـه محـل هـا تحت پوشـش دتکتور باشـند ، فاصله زمانـی بین زمان حریق و رسـیدن

آتـش نشـانان بـه حداقـل خواهد رسـید به این نوع سیسـتم P1 مـی گویند.

اگـر برخـی فضاهـای از پیـش تعیین شـده فقط دتکتور داشـته باشـند که پر خطر هسـتند و وقفـه در ادامه

کسـب و کار حائز اهمیت باشـد. از سیسـتم P2 اسـتفاده می شـود.

1 300x181 - سیستم های حفاظتی نظارتی : رسته بندي سيستم هاي اعلام حريق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × 1 =