سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

هشدار دهنده های دیداری

 

ریموت اندیکاتور :

یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـولاً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در یـک طبقـه ،

واحـدی کـه دچـار آتش سـوزی شـده را مشـخص میکند.

full l 801HL 300x250 - سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

چشمک زن ( Strobe ):

بـا توجـه امـکان حضـور افـراد ناشـنوا در یـک سـاختمان از این چـراغ هـا در راهروهـا و راه پله ها اسـتفاده

می شـود ایـن چـراغ هـا گاهی اوقـات به صورت یـک قطعه همـراه با آژیر سـاخته می شـوند. اتصـال آنها در

هـر دو صـورت ماننـد آژیرهـا در مـدار تابلوکنترل مرکزی اسـت.

1 510x510 300x300 - سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

رله خط (Line Relay):

ایـن رلـه شـامل ترمینـال تغذیـه و یـک کنتاکت می باشـد کـه می تواند بـه تغذیـه تابلو مرکـزی و کنتاکت

آن هـم شـیرهای سـوخت دسـتگاه های گرمایـش و یـا فـن هـای تهویـه را خامـوش کـرده ، و یـا درب های

خـروج اضطـراری را تحریـک کند .

اعلام حریق 300x300 - سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

بـا ایـن رلـه مـی توان دتکتورهـا و EOL را به شـکل دیگری در مدار سیسـتم اعلام حریق قـرار داد که به

سـیم کشـی چهـار سـیمه معروف اسـت در برخی از سیسـتم ها ایـن امکان رله خـط در آخرین

دتکتـور و یـا گاهـی در تابلو کنترل مرکزی دیده شـده اسـت .

جدا کننده خط(Line Isolator):

قطعاتـی هسـتند کـه در صـورت بـروز اتصال کوتاه در بخشـی از مدارآن بخش را جدا نموده و سـایر قسـمت ها

وظیفـه خـود را بدرسـتی انجام می دهند این وسـیله در مدارهـای حلقوی و آدرس پذیـر کاربرد دارد.

سیستم اطفا حریق 300x300 - سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

تکرار کننده(Repeater):

در صورتـی کـه نیـاز بـه عالئـم و نشـانگر هـای روی تابلو کنتـرل مرکزی در محلـی غیر از محل نصب شـده

حالتـی را تصـور کنیـد که اتـاق کنترلی برای سـاختمان در نظر گرفته شـده امـا تابلو کنترل

آن باشـد.

fp9000r controlpanel 300x206 - سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

مثلاً مرکـزی بـه دلایلـی در اتـاق نگهبانـی نصـب شـده باشـد. در روی تابلو کنتـرل مرکـزی

ترمینال هایـی برای اتصـال بـه تکـرار کننده در نظر گرفته شـده اسـت .

تلفن کننده(Auto Dialer):

بـرای حفاظـت از امـوال لازم اسـت در اسـرع وقـت آتش نشـانی بایداز خطـر حریـق مطلع شـود برای این منظـور از تلفن کننده اسـتفاده

می شـود.

کننده سیمکارتی کلاسیک 300x300 - سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

اسـتفاده اصلـی تلفـن کننده هـا در سیسـتم هـای اعلام سـرقت اسـت کـه در انـواع پیشـرفته تلفـن کننـده سـیمکارت هـم

داخـل آن نصـب می شـود.

تغذیه سیستم اعلام حریق:

بـرای تغذیـه الکتریکـی تابلـو کنتـرل مرکـزی باید مـدار( خط )جداگانـه ای کـه از بـرق اضطـراری نیز تأمین می شـود را در نظر

بگیریـم تـا در گام اول ، در حالـت عـادی ایـن تابلو از برق شـهرو گام دوم :بـا قطـع بـرق شـهر از بـرق UPS اسـتفاده کنـد و

در گام سـوم، تغذیـه بـرق تابلـو می توانـد توسـط باتـری داخلی دو عـدد باتری صـورت گیرد.باتـری داخلـی تابلـو معمولاً۱۲

ولـت اسـت که با هم سـری شـده و ولتـاژ ۲۴ ولـت DC حاصل می شـود.

اسید سرب چگونه کار می کند؟ 300x300 - سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 6 = 42