سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

 

fire alarm cable 300x89 - سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

 

 

کابل مسـیر انتقال اطلاعات از آشـکار سـازها و شسـتی ها به تابلوی کنترل اسـت.

کابل شـامل دو سـیم به رنگ مشـکی و قرمـز اسـت.

البتـه سـیم سـومی به عنـوان محافظ بـرای جلوگیـری از نویز هم در سیسـتم اسـتفاده

می شـود کـه معمـولاً در نقشـه ها از رسـم آن صرف نظـر می شـود.

fire 300x121 - سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

در مـورد نحـوه صحیـح اتصـالات در زیرپیچ هادر سـیم کشـی حتماً توجـه کنید.

سیم کشـی اعلام حریـق بایـد بـرای مدارهـای هشـدار آژیرها از نـوع بصورت تـوکار انجام

مقـاوم در برابـر حریق باشـد این سـیم کشـی معمـولاً شـود و در مواقعـی کـه سیم کشـی

بصـورت روکار اسـت بایـد در لوله های

فـولادی و یـا داکت هـای مقـاوم در برابرحریق اجرا شـوند در ایـن داکت ها

کلیپس هایـی وجـود دارد کـه کابـل را محکـم نگه مـی دارنـد.

148599 300x286 - سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

 

گلند مقاوم در برابر حریق

FireBoxwithpluginsealandinternalfastening Photo 20170123132925 300x300 - سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

جعبه تقسیم مقاوم در برابر حریق

ارتفاع نصب شستی:

ارتفـاع نصب شسـتی اعلام حریـق درشـکل باید مشخص شـده باشد. شسـتی هـا بایـد نزدیـک درهـای خروجـی و

مسـیرهای فرار و درفاصلـه نشـان داده شـده نصب شـوند شسـتی های بـه کار رفتـه دریـک سـاختمان بهتر اسـت

از یـک مـدل و دارای شـکل واحـد و یـک شـکل باشـند.

اعلام حریق 300x146 - سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

مگرآنکه به دلیـل وجـود بخـار و رطوبـت لازم باشد شسـتی ضـد آب کـه شـکلی متفـاوت اسـتفاده شـود .

حداکثـر فاصلـه پیمـوده شـده بوسـیله فـرد بـرای دسترسـی به یـک شسـتی اعلام حریـق  باید در نظر گرفت.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 1 = 9