همه نوشته در مجموعه

صوت و تصویر

تجهیزات صوتی : آشنایی تجهیزات صوتی

تجهیزات صوتی : آشنایی تجهیزات صوتی     تجهیزات صوتی نصـب انـواع بلندگـو بـه نـوع محيط نصب و كاربـرد آن بسـتگي دارد مثال بـراي فضاي سرپوشـيده كوچك مي تـوان از بلندگـوي سـقفي اسـتفاده كـرد بـراي فضاهاي بـاز ، پـارك و…

ادامه مطلب

صوت وتصویر : تجهيزات سيستم های صوتي

صوت وتصویر : تجهيزات سيستم های صوتي         صوت وتصویر براي تقويت وانتقال صوت به تجهيزاتي نظير بلندگو،آمپلي فاير،ميكروفون نياز است. بلندگو آمپلي فاير (تقويت كننده ) ميكروفون كابل و فيش بلندگو:صوت وتصویر   بلندگـو بـراي انتشـار…

ادامه مطلب

آشنایی با مبانی صوت و صدا در عصر امروز

آشنایی با مبانی صوت و صدا در عصر امروز       آشنایی با مبانی صوت   صـوت و صـدا بـه عنـوان يـك وسـيله:   صـوت و صـدا بـه عنـوان يـك وسـيله ارتباطي در همـه زمان ها مورد اسـتفاده بشـر…

ادامه مطلب

 آشنایی با سیگنال سنج و کاربرد آن

آشنایی با سیگنال سنج و کاربرد آن   آشنایی با سیگنال سنج بـراي اندازه گيـري سـيگنال خروجـي آنتـن و اطمينـان از مقـدار دامنـهلازم بـراي تصويري مناسـب در گيرنده تلويزيوني از سـيگنال سـنج اسـتفاده مي شـود.       سیگنال سنج…

ادامه مطلب