همه نوشته در مجموعه

آیفون

دربازکن صوتي  تصویری:لوله کشی و سیم کشی دربازکن

دربازکن صوتي  تصویری:لوله کشی و سیم کشی دربازکن دربازکن صوتي  تصویری     1ـ گوشـي دربازکـن در محـل مناسـبی از هـر واحد مسـکونی نزدیک ورودي واحد یا آشـپزخانه قـرار می گیردصوتي الزم اسـت از محـل نصـب گوشـي ورودی اصلـی سـاختمان…

ادامه مطلب

    سيم بندي پنل تصويري بالاتر از يك واحد: طرح شماره ( 1 )

    سيم بندي پنل تصويري بالاتر از يك واحد: طرح شماره ( 1 ) سيم بندي پنل تصويري   در سيسـتم هاي چنـد واحـدي جهـت جـدا كـردن زنگ هـا و متصـل كـردن صـدا و تصوير پنـل، تنها بـه واحد مربوطـه، بـه…

ادامه مطلب

سوئيچر برای آیفون های تصویری

سوئيچر برای آیفون های تصویری سوئيچر برای آیفون های تصویری   سيـــم بندي پنل تصويري (طرح شماره 1 )بالاتر از يــــك واحد، با سوئيچر مجــتمع، بـرای جلوگيـري از پخش شـدن سـيگنال تصويـر در واحدهـا و تأثير نويـز روي تصوير حتي…

ادامه مطلب

سيم بندي پنل تصويري يك واحدی

سيم بندي پنل تصويري يك واحدی سيم بندي پنل تصويري يك واحدی پنل ایـن پنـل علاوه بـر ارتبـاط صوتی، امـکان ارتبـاط تصویری را به صـورت یک طرفه توسـط صاحب خانـه فراهم می کنـد یعنـی امـکان بـه نمایـش گذاشـتن ورودی سـاختمان…

ادامه مطلب