همه نوشته در مجموعه

کنتور

آشنایی با کنتور های دیجیتالی

آشنایی با کنتور های دیجیتالی       آشنایی با کنتور های دیجیتالی ۱- کنتور های دیجیتالی تک فاز: این کنتور ها با ولتاژ ۲۲۰/۳۲۰ ولت کار می نمایند و از نظر جریان اسمی که با توجه به نوع کنتور…

ادامه مطلب

آشنایی با انواع کنتور های برق

آشنایی با انواع کنتور های برق       آشنایی با انواع کنتور – اندازه گیري مصرف برق – کنتور جریان متناوب یک فاز – چگونگی کارکرد کنتور – طریقه قرار گرفتن کنتور در مدار – طریقه خواندن کنتور برق…

ادامه مطلب

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی   ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز امروزه ادارات برق و شرکت هاي تولید کننده انرژي الکتریکی بدون استثناء جهت انـدازه گیـري کـار بـاانــرژي الکتریکــی مــصرفی از وسـیله انـدازه گیــري…

ادامه مطلب