همه نوشته در مجموعه

درب برقی

آشنایی با درب کشویی و اجزای تشکیل دهنده آن

آشنایی با درب کشویی و اجزای تشکیل دهنده آن   آشنایی با درب کشویی در كشـويي نيـز ماننـد در كركـرهاي از اجزاي متفاوتي تشـكيل شـده اسـت، در ادامه اجزاي اين نـوع در معرفي مي شـود.   1 – موتـور:آشنایی با…

ادامه مطلب

آشنایی با درهای خودکار و انواع درهای خودکار

آشنایی با درهای خودکار و انواع درهای خودکار آشنایی با درهای در سـال هـای اخیـر بـا افزایـش رفـت و آمدهـای شـهری , سـادگی وسـرعت جابجایـی در شـهرها بـا توجـهبـه رعایت بهداشـت ، بـه عنوان یـک معیـار قابـل توجـه در شهرسـازی،…

ادامه مطلب