همه نوشته در مجموعه

کلید گردان

آشنایی با انواع کلید ها و ساختمان آنها 

آشنایی با انواع کلید ها و ساختمان آنها        آشنایی با انواع کلید ها اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎرى و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎدى دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ…

ادامه مطلب