همه نوشته در مجموعه

سیستم های حفاظتی و نظارتی

ساختمان و اجزای مایکرفر (قسمت دوم)

ساختمان و اجزای مایکرفر (قسمت دوم) شکل ساختمان و اجزای مایکرفرشکل   در شکل 117-3 اجزای کامل ساختمان مایکروفر را مشاهده می کنید. اجزای داخلی مایکروفر:ساختمان و اجزای مایکرفر در شــکل 118-3 اجــزای داخلــی مایکروفــر را مشــاهده می کنید.  …

ادامه مطلب

مقررات نصب دتکتورها در سیستم های حفاظتی 

مقررات نصب دتکتورها در سیستم های حفاظتی     مقررات نصب دتکتورها بـا توجـه بـه شـعاع پوشـش امـا بـا توجـه بـه محدودیـت های راهروهـا پوشـش آنهـا بایـد به صـورت زیـر باشـد. فاصلـه 10 سـانتی متـری از کنج دیوارهـا فضای مرده…

ادامه مطلب

هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی

هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی       ریموت اندیکاتور : هشدار دهنده های دیداری یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـولاً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در یـک طبقـه…

ادامه مطلب

انواع دتکتورها در سیستم های حفاظتی 

انواع دتکتورها در سیستم های حفاظتی    انواع دتکتورها تشـخيص اثـرات آتـش بـه وسـيله آشكارسـاز (دتكتـور) شـامل: دود ، حـرارت ، شـعله و گازهـاي سـوختي مي شـود .ايـن وسـيله در فضـا و محلـي نصـب مـي شـود مانند سـقف كـه احتمـال…

ادامه مطلب