همه نوشته در مجموعه

سیستم اعلام حریق

سیستم های حفاظتی نظارتی : مقررات نصب دتکتورها

مقررات نصب دتکتورها     بـا توجـه بـه شـعاع پوشـش امـا بـا توجـه بـه محدودیـت های راهروهـا پوشـش آنهـا بایـد به صـورت زیـر باشـد. فاصلـه ۱۰ سـانتی متـری از کنج دیوارهـا فضای مرده محسـوب مـی شـود و در صـورت نصـب…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

هشدار دهنده های دیداری   ریموت اندیکاتور : یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـولاً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در یـک طبقـه ، واحـدی کـه دچـار آتش سـوزی شـده را مشـخص میکند.…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : انواع دتکتورها

انواع دتکتورها تشـخیص اثـرات آتـش بـه وسـیله آشکارسـاز (دتکتـور) شـامل: دود ، حـرارت ، شـعله و گازهـای سـوختی می شـود . ایـن وسـیله در فضـا و محلـی نصـب مـی شـود مانند سـقف کـه احتمـال حریـق و آتـش سـوزی در آن…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق   مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعلام حریق پیش می آید عبارتند از: ۱-منقضـی شـدن تاریـخ اسـتفاده از یـک دتکتـور شـکل مقابـل تاریـخ انقضـاء یـک دتکتـور را نشـان میدهد .…

ادامه مطلب