همه نوشته در مجموعه

سیستم اعلام حریق

مقررات نصب دتکتورها در سیستم های حفاظتی 

مقررات نصب دتکتورها در سیستم های حفاظتی     مقررات نصب دتکتورها بـا توجـه بـه شـعاع پوشـش امـا بـا توجـه بـه محدودیـت های راهروهـا پوشـش آنهـا بایـد به صـورت زیـر باشـد. فاصلـه 10 سـانتی متـری از کنج دیوارهـا فضای مرده…

ادامه مطلب

هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی

هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی       ریموت اندیکاتور : هشدار دهنده های دیداری یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـولاً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در یـک طبقـه…

ادامه مطلب

انواع دتکتورها در سیستم های حفاظتی 

انواع دتکتورها در سیستم های حفاظتی    انواع دتکتورها تشـخيص اثـرات آتـش بـه وسـيله آشكارسـاز (دتكتـور) شـامل: دود ، حـرارت ، شـعله و گازهـاي سـوختي مي شـود .ايـن وسـيله در فضـا و محلـي نصـب مـي شـود مانند سـقف كـه احتمـال…

ادامه مطلب

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق             تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعلام حریق پیش می آید عبارتند از: 1-منقضـی شـدن تاریـخ اسـتفاده از یـک…

ادامه مطلب