همه نوشته در مجموعه

سیستم اعلام سرقت

سیستم های حفاظتی نظارتی : دزدگیر بی سیم

سیستم اعلام سرقت بی سیم   سیسـتم های اعلام سـرقت بی سـیم بـا تنوع بالایـی امروزه در بازار موجود اسـت. که بیشـتر به صـورت مجموعۀ آمـاده بسـته بندی شـده اند و شـامل یـک دسـتگاه مرکزی، چند چشـمی بی سـیم، ریمـوت…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی:سیستم های دزدگیر پیچیده

سیستم های دزدگیر پیچیده: تاکنون بیشتر در مورد سیستم های ساده صحبت شد ولی سیستم های پیچیده تری هم در بازار موجود است. این سیستم ها از نظر کیفیت و امکانات اجرایی بسیارتوانمند بوده و قابلیت ارتقا و کوپل شدن…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : جامپرهای تنظیمات چشمی های دزدگیر

جامپرهای تنظیمات چشمی ۱ جامپر LED : که با اتصال این جامپر LED چشمی با تحریک روشن و با خارجکردن جامپر LED چشمی خاموش میماند و در زمان تحریک روشن نمی شود. ۲ جامپر تاخیر (DELAY) : این جامپر که…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : چشمی های خطی

چشمی های خطی: در برخی محیط ها طول فضای مورد نظر برای استفاده از چشمی زیاد است و تعدادچشمی ها زیاد می شود. در این مکانها استفاده از چشمی های خطی به صرفه تراست. ساختمان آن به شکلی است که…

ادامه مطلب