همه نوشته ها با برچسب

آنتن UHF

آنتن مرکزی و آشنایی با اجزای آن

آنتن مرکزی و آشنایی با اجزای آن     آنتن مرکزی امواج دريافت شده توسط دو آنتن مركزي بايد با يكديگر تركيب شوند. آنتن مركزي شامل اجزاي زير مي باشد: الف- آنتن VHF و UHF ب- تركيب كننده ج- تقويت…

ادامه مطلب

کاربرد آنتن مرکزی در ساختمان 

کاربرد آنتن مرکزی در ساختمان  کاربرد آنتن مرکزی بـراي دريافـت و انتشـار امـواج الكترومغناطيسـي از آنتن اسـتفاده مي شـود آنتـن در دو نوع فرسـتنده و گيرنده بـه كار مـي رود. آنتن فرسـتنده امـواج الكترومغناطيسـي را در فضـا منتشـر مي كنـد…

ادامه مطلب