همه نوشته ها با برچسب

آنتن

آشنایی با پریز آنتن و انواع آن

آشنایی با پریز آنتن و انواع آن آشنایی با پریز آنتن در صورتی که در یک واحد تنها یک مصرف کننده پیش بینی شده باشد و از آن پریز به پریز دیگری سیم کشی نشده باشد و کابل مصرف کننده…

ادامه مطلب

کاربرد آنتن مرکزی در ساختمان 

کاربرد آنتن مرکزی در ساختمان  کاربرد آنتن مرکزی بـراي دريافـت و انتشـار امـواج الكترومغناطيسـي از آنتن اسـتفاده مي شـود آنتـن در دو نوع فرسـتنده و گيرنده بـه كار مـي رود. آنتن فرسـتنده امـواج الكترومغناطيسـي را در فضـا منتشـر مي كنـد…

ادامه مطلب

كابـل كواكسـيال و کاربرد آن در برق

كابـل كواكسـيال و کاربرد آن در برق     كابـل كواكسـيال بـراي اتصال آنتن بـه مخلوط كننده سـيگنال (Mixer) و گيرنده تلويزيوني اسـتفاده مي شـود اجـزاي كابل كواكسـيال نشـان داده شـده اسـت. مناسـب ترين كابل كواكسـيال، كابـل 75 اهم اسـت.…

ادامه مطلب