همه نوشته ها با برچسب

اضافه بار

تجهیزات تابلوبرق:رله ی حرارتی (بی متال)

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات و ﺧﻄﺎﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد .ﻳﮑﻰ از راه ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ، اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ و رﻟﻪ ى ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ اﺳﺖ . رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ،…

ادامه مطلب

معرفی تجهیزات تابلوبرق:فیوز مینیاتوری

تجهیزات تابلو برق  تجهیزات قطع و وصل: کلید مینیاتوری: کلید مینیاتوری وسیله ای است مدارهای الکتریکی را در برابر جریان های غیر مجاز محافظت می کند به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان نامی از مدار عبور کند…

ادامه مطلب