همه نوشته ها با برچسب

اضافه بار

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) وکاربرد آن

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) وکاربرد آن رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل )       رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات و ﺧﻄﺎﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد . ﻳﮑﻰ از راه ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى…

ادامه مطلب

آشنایی با فیوز مینیاتوری

آشنایی با فیوز مینیاتوری آشنایی با فیوز مینیاتوری         کلید مینیاتوری وسیله ای است مدارهای الکتریکی را در برابر جریان های غیر مجاز محافظت می کند به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان نامی از…

ادامه مطلب