همه نوشته ها با برچسب

اعلام حریق

آئین نامه سیستم های اعلام حریق

آئین نامه سیستم های اعلام حریق             آئین نامه سیستم های اعلام حریق کلیـه مدارهـای سیسـتم اعلام حریـق بایـد مسـتقل از سـایر سیسـتم هـا کشـیده شـود و فقط در مـواردی کـه بیـن مرکـز اعلام حریق…

ادامه مطلب

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها     کابل و سیم در سیستم اعلام   کابل مسـير انتقال اطلاعات از آشـكار سـازها و شسـتي ها به تابلوي كنترل اسـت. كابل شـامل دو سـیم به رنگ…

ادامه مطلب