همه نوشته ها با برچسب

اعلام حریق

سیستم های حفاظتی نظارتی : آئین نامه سیستم اعلام حریق

آئین نامه سیستم اعلام حریق   ۱ -۱۰ -۳- کلیـه مدارهـای سیسـتم اعلام حریـق بایـد مسـتقل از سـایر سیسـتم هـا کشـیده شـود و فقط در مـواردی کـه بیـن مرکـز اعلم حریق و ایسـتگاه آتش نشـانی ارتباط وجـود دارد ، می…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق       کابل مسـیر انتقال اطلاعات از آشـکار سـازها و شسـتی ها به تابلوی کنترل اسـت. کابل شـامل دو سـیم به رنگ مشـکی و قرمـز اسـت.…

ادامه مطلب