همه نوشته ها با برچسب

المنت

آزمایش المنت کتری چای ساز

آزمایش المنت کتری چای ساز آزمایش المنت کتری چای ساز   مطابق شکل 50-1 کتری را از روی سکوی شارژ بردارید وکف آن را باز کنید. در شکل 51-1 سه عدد پیچ چهارسوی کف دستگاه بوسیله یک پیچ گوشتی برقی…

ادامه مطلب