همه نوشته ها با برچسب

انواع قوطي هاي توكار پنل

برق ساختمان : نصب و سیم کشی آیفون های صوتی و تصویری

نصب و سیم کشی آیفون های صوتی و تصویری پـس از انتخـاب و خرید وسـیله مناسـب، نصب و سیم کشـی دربازکن های صوتـی یا تصویری آغاز می شـود ابتدبایـد قوطی گـذاری، آن هـم بـرای پنـل صفحه جلو در سـاختمان انجام…

ادامه مطلب