همه نوشته ها با برچسب

تجهیزات قطع و وصل

تجهیزات تابلو برق :رله کنترل فاز

رله کنترل فاز: رله کنترل فاز یک وسیله حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد ودر صورتی که برای برق ورودی اشکالات زیر پیش بیاید رله کنترل فاز عمل کرده وفرمان قطع مدار…

ادامه مطلب

تجهیزات تابلو برق:شستی های استاپ و استارت

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ…

ادامه مطلب

معرفی تجهیزات تابلوبرق:فیوز مینیاتوری

تجهیزات تابلو برق  تجهیزات قطع و وصل: کلید مینیاتوری: کلید مینیاتوری وسیله ای است مدارهای الکتریکی را در برابر جریان های غیر مجاز محافظت می کند به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان نامی از مدار عبور کند…

ادامه مطلب