همه نوشته ها با برچسب

ترانسفور ماتور افزاینده

تجهیزات تابلو برق : ترانسفورماتورهای کنترل

ترانسفورماتورهای کنترل بعضی اوقات برای عملکرد یک مدار فرمان نیاز به ولتاژی کمتر از ولتاژ مدار قدرت میباشد.درچنین مواقعی برای کاهش ولتاژبه ولتاژقابل استفاده درمدارفرمان از ترانسفورماتورهای کنترل استفاده می شود. ترانسفورماتورهای کنترلی زیمنس در ولتاژهای اولیه و ثانویه مختلف…

ادامه مطلب