همه نوشته ها با برچسب

دتکتورها

سیستم های حفاظتی نظارتی : مقررات نصب دتکتورها

مقررات نصب دتکتورها     بـا توجـه بـه شـعاع پوشـش امـا بـا توجـه بـه محدودیـت های راهروهـا پوشـش آنهـا بایـد به صـورت زیـر باشـد. فاصلـه ۱۰ سـانتی متـری از کنج دیوارهـا فضای مرده محسـوب مـی شـود و در صـورت نصـب…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : انواع دتکتورها

انواع دتکتورها تشـخیص اثـرات آتـش بـه وسـیله آشکارسـاز (دتکتـور) شـامل: دود ، حـرارت ، شـعله و گازهـای سـوختی می شـود . ایـن وسـیله در فضـا و محلـی نصـب مـی شـود مانند سـقف کـه احتمـال حریـق و آتـش سـوزی در آن…

ادامه مطلب