همه نوشته ها با برچسب

دتکتورها

مقررات نصب دتکتورها در سیستم های حفاظتی 

مقررات نصب دتکتورها در سیستم های حفاظتی     مقررات نصب دتکتورها بـا توجـه بـه شـعاع پوشـش امـا بـا توجـه بـه محدودیـت های راهروهـا پوشـش آنهـا بایـد به صـورت زیـر باشـد. فاصلـه 10 سـانتی متـری از کنج دیوارهـا فضای مرده…

ادامه مطلب

انواع دتکتورها در سیستم های حفاظتی 

انواع دتکتورها در سیستم های حفاظتی    انواع دتکتورها تشـخيص اثـرات آتـش بـه وسـيله آشكارسـاز (دتكتـور) شـامل: دود ، حـرارت ، شـعله و گازهـاي سـوختي مي شـود .ايـن وسـيله در فضـا و محلـي نصـب مـي شـود مانند سـقف كـه احتمـال…

ادامه مطلب