همه نوشته ها با برچسب

رسانا

سیم و کابل: سیم ها و کا بلها در صنعت برق

   سیم ها و کابل ها در صنعت برق   در ارزش حیاتی انرژی الکتریکی، می گویند که خون رگهای جهان صنعت می باشد. و این توصیف خود نقش سازنده تولید و انتقال وتزوعی نیروی برق را بیان می کند.…

ادامه مطلب