همه نوشته ها با برچسب

رله

آشنایی با رله کنترل فاز و کاربرد آن

آشنایی با رله کنترل فاز و کاربرد آن آشنایی با رله کنترل فاز   رله کنتـرل فاز یک وسیله حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد ودر صورتی که برای برق ورودی اشکالات…

ادامه مطلب

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) وکاربرد آن

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) وکاربرد آن رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل )       رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات و ﺧﻄﺎﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد . ﻳﮑﻰ از راه ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى…

ادامه مطلب

رله ها و شناخت ساختمان آن

رله ها و شناخت ساختمان آن رله ها و شناخت ساختمان آن     رله: رله ها هرگاه از یک سیم پیچی که دارای هستۀ آهنی است جریان الکتریسیته عبورکند هستۀ سیم پیچ آهن ربا می شود. از این خاصیت…

ادامه مطلب