همه نوشته ها با برچسب

رله

تجهیزات تابلو برق :رله کنترل فاز

رله کنترل فاز: رله کنترل فاز یک وسیله حفاظتی الکترونیکی است که در مدار فرمان تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد ودر صورتی که برای برق ورودی اشکالات زیر پیش بیاید رله کنترل فاز عمل کرده وفرمان قطع مدار…

ادامه مطلب

تجهیزات تابلوبرق:رله ی حرارتی (بی متال)

رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ (ﺑﻰ ﻣﺘﺎل ) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات و ﺧﻄﺎﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد .ﻳﮑﻰ از راه ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ، اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ و رﻟﻪ ى ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ اﺳﺖ . رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ،…

ادامه مطلب

تجهیزات تابلو برق : رله ها

رله: هرگاه از یک سیم پیچی که دارای هستۀ آهنی است جریان الکتریسیته عبورکند هستۀ سیم پیچ آهن ربا میشود. از این خاصیت برای قطع و وصل مدارها استفاده می شود . جزئی که این عمل را انجام می دهد…

ادامه مطلب