همه نوشته ها با برچسب

سرخ کن برقی

باز کردن سرخ کن برقی

باز کردن سرخ کن برقی باز کردن سرخ کن برقی شکل   مطابق شکل 45-4 دو شاخه را از پریز برق خارج کنید. نظیر شکل 46-4 دستگاه را 90 درجه به پهلو برگردانیدتامهره ی مخصوص نگهدارنده ی دیگ سرخ کن…

ادامه مطلب

تعویض فیلتر سرخ کن برقی

تعویض فیلتر سرخ کن برقی تعویض فیلتر سرخ کن برقی   تعویض فیلتر روغن و فیلتر جذب کننده ی بو: تعویض روغن سرخ کن برقی فیلترهــا پس از مدتی تغییــر رنگ داده و کارآیی خود را از دســت می دهند…

ادامه مطلب