همه نوشته ها با برچسب

سیستم اعلام حریق

هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی

هشدار دهنده های دیداری در سیستم های حفاظتی       ریموت اندیکاتور : هشدار دهنده های دیداری یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـولاً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در یـک طبقـه…

ادامه مطلب

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق             تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعلام حریق پیش می آید عبارتند از: 1-منقضـی شـدن تاریـخ اسـتفاده از یـک…

ادامه مطلب

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی ها     کابل و سیم در سیستم اعلام   کابل مسـير انتقال اطلاعات از آشـكار سـازها و شسـتي ها به تابلوي كنترل اسـت. كابل شـامل دو سـیم به رنگ…

ادامه مطلب

آشنایی با سیستم اعلام حریق

آشنایی با سیستم اعلام حریق                 آشنایی با سیستم اعلام حریق در سـاختمان های ویلایـی، بـروز آتـش بـه سـرعت بـه وسـیله افـراد قابـل تشـخیص بـوده و افـراد می تواننـد یکدیگـر را صـدا زده…

ادامه مطلب