همه نوشته ها با برچسب

سیستم اعلام حریق

سیستم های حفاظتی نظارتی : هشدار دهنده های دیداری

هشدار دهنده های دیداری   ریموت اندیکاتور : یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـولاً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در یـک طبقـه ، واحـدی کـه دچـار آتش سـوزی شـده را مشـخص میکند.…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق

تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریق   مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعلام حریق پیش می آید عبارتند از: ۱-منقضـی شـدن تاریـخ اسـتفاده از یـک دتکتـور شـکل مقابـل تاریـخ انقضـاء یـک دتکتـور را نشـان میدهد .…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق

کابل و سیم در سیستم اعلام حریق و نصب شستی های اعلام حریق       کابل مسـیر انتقال اطلاعات از آشـکار سـازها و شسـتی ها به تابلوی کنترل اسـت. کابل شـامل دو سـیم به رنگ مشـکی و قرمـز اسـت.…

ادامه مطلب

سیستم های حفاظتی نظارتی : سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق   در سـاختمان های ویلایـی، بـروز آتـش بـه سـرعت بـه وسـیله افـراد قابـل تشـخیص بـوده و افـراد می تواننـد یکدیگـر را صـدا زده یـابا وسـایلی سـاده مثل زنـگ آگاه نماینـد اما افزایش جمعیـت و آپارتمان نشـینی امروزه…

ادامه مطلب