همه نوشته ها با برچسب

شستی

آشنایی با ميکرو سوئيچ ونحوه کار کرد آن

آشنایی با ميکرو سوئيچ ونحوه کار کرد آن     آشنایی با ميکرو سوئيچ ميکرو سوئيچ نيز مانند شستي هاي قطع و وصل (استارت- استپ) به کنتاکتور فرمان ميدهد. تنها تفاوت آن با شستي معمولي در طريقه فرمان دادن آن…

ادامه مطلب

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان

ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت و ﺳﻠﮑﺘﻮر ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى فرمان شستی   ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت شستی‌های استاپ و استارت در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺴﺘﻰ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ى دﺳﺖ اﻧﺠﺎم…

ادامه مطلب