همه نوشته ها با برچسب

کنتاکتور

آشنایی با تابلوها و تجهیزات روشنایی

آشنایی با تابلوها و تجهیزات روشنایی     تجهیزات روشنایی: تابلو روشنایی برق ،محفظه ای برای نصب تجهیزات مربوط به توزیع برق، بین مدارهای الکتریکی روشناییتجهیزات روشنایی با امکان قطع و وصل و حفاظت از آنها می باشد. تابلوهای برق…

ادامه مطلب

آشنایی با کنتاکتور و ساختمان تشکیل دهنده ی آن

آشنایی با کنتاکتور و ساختمان تشکیل دهنده ی آن آشنایی با کنتاکتور آشنایی با کنتاکتور اﺟﺰاى ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ى ﻣﺪارﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل: ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺪارﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ى آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ…

ادامه مطلب