همه نوشته ها با برچسب

کنتور تکفاز

دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

دستگاه های اندازه گیری الکتریکی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی   دستگاه های اندازه گیری الکتریکی دستگاه های هستند که کمیت های مختلف مورد نظر در مدار های الکتریکیرا سنجیده و نتیجه را ثبت یا نمایش می دهند به دلیل…

ادامه مطلب

آشنایی با انواع کنتور های برق

آشنایی با انواع کنتور های برق       آشنایی با انواع کنتور – اندازه گیري مصرف برق – کنتور جریان متناوب یک فاز – چگونگی کارکرد کنتور – طریقه قرار گرفتن کنتور در مدار – طریقه خواندن کنتور برق…

ادامه مطلب