همه نوشته ها با برچسب

کنتور سه فاز

تجهیزات تابلو برق: دستگاه های اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری   دستگاهای هستند که کمیت های مختلف مورد نظر در مدار های الکتریکی را سنجیده و نتیجه را ثبت یا نمایش می دهند به دلیل اینکه آگاهی از وضعیت سیستم تآثیر زیادی در تصمیم گیری ها…

ادامه مطلب

برق ساختمان:کنتور سه فاز

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز    کنتور سه فازه امروزه ادارات برق و شرکتهای تولید کننده انرژی الکتریکی بدون استثناء جهت انـدازه گیـری کـار بـاانــرژی الکتریکــی مــصرفی از وسـیله انـدازه گیــری انــرژی الکتریکــی بــه نــام کنتــور اســتفاده مــی کنند.کنتورهای الکتریکی جهت اندازه…

ادامه مطلب