همه نوشته ها با برچسب

کنتور سه فاز

دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

دستگاه های اندازه گیری الکتریکی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی   دستگاه های اندازه گیری الکتریکی دستگاه های هستند که کمیت های مختلف مورد نظر در مدار های الکتریکیرا سنجیده و نتیجه را ثبت یا نمایش می دهند به دلیل…

ادامه مطلب

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی   ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز امروزه ادارات برق و شرکت هاي تولید کننده انرژي الکتریکی بدون استثناء جهت انـدازه گیـري کـار بـاانــرژي الکتریکــی مــصرفی از وسـیله انـدازه گیــري…

ادامه مطلب