همه نوشته ها با برچسب

کنتور

برق ساختمان:کنتوربرق تکفاز

کنتورهای برق – اندازه گیری مصرف برق – کنتور جریان متناوب یکفاز – چگونگی کارکرد کنتور – طریقه قرار گرفتن کنتور در مدار – طریقه خواندن کنتور برق – اشکالاتی که ممکن است در کنتور ایجاد شود – استفاده از…

ادامه مطلب

برق ساختمان:کنتور سه فاز

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز    کنتور سه فازه امروزه ادارات برق و شرکتهای تولید کننده انرژی الکتریکی بدون استثناء جهت انـدازه گیـری کـار بـاانــرژی الکتریکــی مــصرفی از وسـیله انـدازه گیــری انــرژی الکتریکــی بــه نــام کنتــور اســتفاده مــی کنند.کنتورهای الکتریکی جهت اندازه…

ادامه مطلب