همه نوشته ها با برچسب

کنتور

آشنایی با انواع کنتور های برق

آشنایی با انواع کنتور های برق       آشنایی با انواع کنتور – اندازه گیري مصرف برق – کنتور جریان متناوب یک فاز – چگونگی کارکرد کنتور – طریقه قرار گرفتن کنتور در مدار – طریقه خواندن کنتور برق…

ادامه مطلب

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن

ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی آن ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز و اجزای داخلی   ﮐﻨﺘﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز امروزه ادارات برق و شرکت هاي تولید کننده انرژي الکتریکی بدون استثناء جهت انـدازه گیـري کـار بـاانــرژي الکتریکــی مــصرفی از وسـیله انـدازه گیــري…

ادامه مطلب